fbpx

ศาลปกครองสูงสุดยืนเบรกประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูง แก่งคอย-กลางดง ปางอโศก-บันไดม้า

กรุงเทพฯ 31 พ.ค.-ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืน เบรกจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ชั่วคราว ชี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ที่จะคืนสิทธิให้บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันนี้ ( 31 พ.ค.) ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานนคร – นครราชสีมา งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย – กลางดง และช่วงปางอโศก – บันไดม้า) ที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของ บริษัทบีพีเอ็นพี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้อง ตามมาตรา 119 วรรคสอง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จากกรณีที่คณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ฯดังกล่าว อนุมัติยกเว้นหลักเกณฑ์บางประการให้กับบริษัทบีพีเอ็นพี จำกัด เป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่เป็นการเฉพาะราย และบริษัทบีพีเอ็นพี สามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาใช้เป็นผลงานในการยื่นประกวดราคาได้


โดยศาลปกครองสูงสุด เห็นว่า การที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง จะใช้อำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะต้องใช้โดยคำนึงถึงหลักความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน การที่คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ยกเว้นหรือผ่อนผัน ให้ผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นการเฉพาะราย ซึ่งจะทำให้บริษัทบีพีเอ็นพี จำกัด ที่น่าจะไม่มีคุณสมบัติ ในเรื่องผลงานการก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาได้รับการยกเว้น หรือผ่อนผัน ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ย่อมเป็นการยกเว้น หรือผ่อนปรนในสาระสำคัญ อาจทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ของผู้เสนอราคารายอื่นๆได้ การกระทำดังกล่าว ของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ วินิจฉัยอุทธรณ์ว่า อุทธรณ์ของบริษัทบีพีเอ็นพี จำกัด ฟังขึ้น และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคา ของผู้ยื่นเสนอให้ถูกต้อง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 119 วรรค 2 พ.ร.บจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 โดยพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับที่ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ได้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติให้แก่บริษัทบีพีเอ็นพีเป็นการเฉพาะราย รฟท.จึงไม่อาจ หยิบยกประเด็นคุณสมบัติ ของบริษัทบีพีเอ็นพีมาพิจารณาเพื่อตัดสิทธิ์ บริษัทดังกล่าวได้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ โดยอาศัยเหตุผลตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุดที่ กค.(กวจ) 0405.4/037996 ลงวันที่ 29 ส.ค.62 ที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยเช่นกัน ทำให้คำสั่ง คณะกรรมการวินิจฉัยฯลงวันที่ 21 ต.ค.63 ย่อมน่าจะมีประเด็นเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันงานโยธาของโครงการนี้ มีเพียงสัญญา1-1 งานโยธาสำหรับช่วงกลางดง –ปางอโศก ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ในส่วนสัญญาอื่นอีก 11 สัญญา แต่ละสัญญามีการประกวดราคาแยกจากกัน และแต่ละงานสามารถดำเนินการได้โดยเอกเทศ บางสัญญาก็มีการดำเนินการไปบางส่วน บางสัญญาก็รอคู่สัญญาลงนาม หรือจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา การที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งทุเลา จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ .-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประชาชนสนใจซื้อสลากผ่านแอปฯ เป๋าตัง แม้ยุ่งยากเล็กน้อย

ประชาชนตอบรับซื้อสลากโครงการ GLO Official Sellers ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” 2 วันกว่า 3,850 ฉบับ ผู้ค้ารายย่อยระบุช่วงแรกคนซื้อสับสน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะที่โฆษกสำนักงานสลากฯ ย้ำคนซื้อสลากจะมากขึ้นช่วงใกล้วันสลากออก ชี้แนวทางนี้ป้องกันนำสลากไปขายเวียนเทียนได้จริง แถมคนซื้อได้ราคา 80 บาทต่อใบแน่นอน

แม่โพสต์หมอจ่ายยาผิด ลูกชายกินทีเดียว 14 เม็ด หลับยาว

แม่วัย 35 ปีชาวบุรีรัมย์โพสต์เป็นอุทาหรณ์ หลังโรงพยาบาลจ่ายยาผิดทำให้ลูกวัย 10 ขวบกินยารวดเดียว 14 เม็ดจนหลับยาว

ข่าวแนะนำ

ปลัด มท. ยกเลิกคำสั่งสนับสนุนวัคซีนโควิด พนง.ไทยเบฟฯ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งยกเลิก สนับสนุนวัคซีนโควิดพนักงานไทยเบฟฯ ระบุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ย้ำบริหารจัดการวัคซีนตามลำดับความสำคัญ ยึดแนวทาง ศบค.โดยเคร่งครัด

เจ้าคณะอำเภอสั่งหลวงพ่อยุติพิธีเสกใบมะขามเป็นตัวแตน-ตัวต่อ

เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สั่งหลวงพ่อรูปหนึ่งยุติพิธีเสกใบมะขามเป็นตัวแตน-ตัวต่อ ขณะที่วันนี้สำนักสงฆ์ปิดเงียบ ไม่พบตัวหลวงพ่อ

เปิดรายละเอียดโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

เปิดรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ใช้จ่ายตามเงื่อนไข รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท เริ่มลงทะเบียนพรุ่งนี้ 21 มิ.ย.64

กทม. ประกาศผ่อนคลายบางกิจการกิจกรรม

กทม. ประกาศผ่อนคลายบางกิจการกิจกรรม ร้านอาหารนั่งกินได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อเปิดตามเวลาปกติ จัดกิจกรรมเสี่ยงได้ไม่เกิน 50 คน มีผล 21 มิ.ย.64 เป็นต้นไป