fbpx

นายกฯ เชื่อมสวนเบญจกิติกับสวนลุมพินี

ทำเนียบ วันนี้  ( 24 พ.ค.)   นายกฯ เห็นชอบดำเนินโครงการเชื่อมสวนเบญจกิติกับสวนลุมพินี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คนไทยภาคภูมิใจร่วมกัน


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะเบญจกิตติกับสวนสาธารณะอื่นๆ  ในกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ณ. ห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดำเนินการสวนสาธารณะเบญจกิติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   โดยสวนแห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสวนสาธารณะใหม่ที่คนไทยภาคภูมิใจร่วมกัน  เป็นปรากฏการณ์ของเมืองไทย ที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของคนไทยและคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  และเป็นสวนสาธารณะที่ช่วยแก้ไขปัญหา PM2.5 ได้ด้วย 


นายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนวคิด  เน้นให้มีการสร้างสีสันให้กรุงเทพมหานครด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล  ภายในสวนต้องเป็นแหล่งของการเรียนรู้  มีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬา ออกกำลังกาย  เป็นสถานที่เล่นดนตรีในสวน  มีพื้นที่ให้กับสมาชิกครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาออกกำลังกายในพื้นที่ที่ควบคุมได้ รวมทั้งเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่ประชาชนทุกคนและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยและความสะอาดเป็นสำคัญด้วย

สำหรับมติที่ประชุมที่สำคัญ คือ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดำเนินโครงการสวนสาธารณะ เบญจกิติ ที่เป็นการดำเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2534 ในพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ  เนื้อที่ประมาณ  450  ไร่   โดยในปี 2547 ได้จัดสร้างสวนน้ำเนื้อที่ 130 ไร่เสร็จแล้ว  และในปี 2559 ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนป่า ระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่เสร็จแล้วเช่นกัน  และได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแล้ว   สำหรับการจัดสร้างสวนป่า เบญจกิติ ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ 259 ไร่  ในปี 2563  กรมธนารักษ์ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบก เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสวนป่า เบญจกิติ  ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ 259 ไร่ เพื่อให้การก่อสร้างสวนป่าแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 นี้  ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 พื้นที่  ขณะนี้อยู่ระหว่างกองทัพบกดำเนินการก่อสร้างโดยมีความคืบหน้าการก่อสร้าง  พื้นที่ก่อสร้างที่ 1 ร้อยละ 70.18  พื้นที่ก่อสร้างที่ 2  ร้อยละ 15.40 

นอกจากนี้ ยังรับทราบการดำเนินการเชื่อมสวนสาธารณะ  เบญจกิติ กับสวนลุมพินี ตามที่กรมธนารักษ์และกรุงเทพมหานคร  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ  กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางคนเดิน-ทางจักรยาน (สะพานเขียว)  และการปรับปรุงสวนลุมพินี ในวาระครบรอบ 100 ปี โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล  และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ  ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบให้สะพานเขียวดังกล่าวเชื่อมต่อระหว่างสวนสาธารณะ  เบญจกิติ กับสวนลุมพินีได้อย่างเป็นรูปธรรม 


ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 63/2564   ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ เบญจกิติ กับสวนสาธารณะอื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร และเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ เบญจกิติ กับสวนลุมพินี ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการคือ  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 15 คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน  ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์   เป็นกรรมการและเลขานุการ  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 3 คน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ในการอำนวยการจัดสร้างสวนสาธารณะ  เบญจกิติ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสั่งการ บริหาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนงานการเชื่อมต่อระหว่างสวนสาธารณะเบญจกิติ กับสวนลุมพินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการ จาก โครงการเชื่อมสวนสาธารณะ เบญจกิติ และสวนสาธารณะอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร เป็นการดำเนินโครงการเชื่อมสวนสาธารณะเบญจกิติกับสวนลุมพินี โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครจัดทำรูปแบบสะพานเขียวเพิ่มเติม  เพื่อให้มีการเชื่อมต่อระหว่างสวนสาธารณะ เบญจกิติกับสวนลุมพินี  พร้อมจัดทำรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับสำนักงบประมาณต่อไป.- สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เปิดคลิปสุดท้าย BMW ซิ่งฝ่าฝนพุ่งข้ามเกาะชนเก๋ง ดับ 3

หนุ่มซิ่งรถสปอร์ตเปิดประทุน BMW Z4 เหินข้ามเกาะกลางถนน ไปชนรถเก๋งอีกคัน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บริเวณถนนสระบุรี-หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ก่อนเกิดเหตุ หญิงที่นั่งมากับรถสปอร์ต ไลฟ์บรรยากาศ บอก “ขับซิ่งเลยค่ะ ขับซิ่งเลย”

เกือบ 2 ชม. คนละครึ่งเฟส3 เหลือ 18 ล้านสิทธิ

เปิดให้ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 มาเกือบ 2 ชม. เหลือสิทธิ 18 ล้านสิทธิ จากทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ ขณะที่ แอปฯ เป๋าตัง ยังใช้ไม่ได้ แนะลงผ่าน www. คนละครึ่ง .com

เด็กเพชรบูรณ์วอนช่วย สอบติดเภสัช ไม่มีเงินลงทะเบียน

เด็ก ม.6 ที่เพชรบูรณ์ สอบติดคณะเภสัช ม.มหิดล ครอบครัวยากจนไม่มีเงินลงทะเบียน ขอความเมตตาจากผู้ใจบุญ แค่เพียงค่าลงทะเบียน-ค่าใช่จ่ายเบื้องต้น จากนั้นจะยื่นกู้ กยศ. ต่อไป

“นพ.ธีระวัฒน์” แนะอาจต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

“นพ.ธีระวัฒน์” ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ระบุผู้ที่ได้รับวัคซีนชิโนแวคครบ 2 เข็มแล้ว และผ่านไป 3-4 สัปดาห์ พบมีหลายรายที่มีระดับภูมิคุ้มกันสูงเพียง 20-30% แนะอาจต้องฉีดเข็มที่ 3

ข่าวแนะนำ

แพทย์จุฬาฯ เริ่มแล้วทดลองวัคซีนโควิดรุ่นแรกในมนุษย์

แพทย์จุฬาฯ เริ่มทดสอบการฉีดวัคซีนให้อาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19

สธ.จ่อนำผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคถูกเท ฉีดวัคซีนที่บางซื่อ

“อนุทิน”สั่งสำรวจและวางระบบดูแลคนแก่ คนป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมใน กทม.แล้วถูกเท ไม่ได้ฉีดวัคซีนให้มาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ หากวัคซีนเติมในระบบไม่เลื่อนก็ฉีดตามสถานที่นัดตามเดิม

วุฒิสภาอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติอนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 205 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง