fbpx

“พล.อ.ประวิตร”ลุยเหนือตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยา

จ.เชียงราย 7 ธ.ค.-“พล.อ.ประวิตร”ลงพื้นที่ภาคเหนือ สั่งเร่งสำรวจ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตรเพิ่มเติม ตั้งคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์-ฟื้นฟูกว๊านพะเยาให้ใช้ประโยชน์ทุกมิติเป็นรูปธรรมโดยเร็ว พร้อมมอบเอกสารสิทธ์ที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม-ป่าแม่พุง


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง นรม. พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ติดตามการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ โดยรับฟังการบรรยายสรุป การบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกินที่จังหวัดเชียงราย

สรุปภาพรวมความสามารถในการเก็บกักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ทำได้เพียง 4% มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รวม 1,009 แห่ง รองรับพื้นที่ชลประทาน 9.78 แสนไร่ คิดเป็น 26.1% ของพื้นที่การเกษตร ปัจจุบันพัฒนาแล้วเสร็จจำนวน 549 แห่ง การพัฒนาที่ดินทำกินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) ในพื้นที่ป่าไม้กว่า 162,000 ไร่ ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อ 26 ปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม


พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้เร่งสำรวจและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดต่าง ๆในพื้นที่การเกษตรเพิ่มเติมให้ทั่วถึง ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) รวบรวมจัดเข้าแผนแม่บทหลักการบริหารจัดการน้ำและผลักดันงบประมาณรองรับ สำหรับโครงการจัดสรรที่ดินทำกินสปก.ในพื้นที่ที่ล่าช้ากว่า 20 ปี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับสปก.และภาคประชาชนร่วมกันรับรองเขตให้ชัดเจนและต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเริ่มทยอยจัดสรรเป็นพื้นที่สปก.ส่งมอบเป็นที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

จากนั้นพล.อ.ประวิตร ร้อมคณะเดินทางไปศาลากลางจังหวัดพะเยา รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและที่ดินทำกินในพื้นที่ สรุปภาพรวม สภาพปัญหากว๊านพะเยา ระบบนิเวศน์และสภาพน้ำเสื่อมโทรม ตื้นเขิน น้ำไม่พอใช้ ฤดูฝนมีน้ำมาก ฤดูแล้ง น้ำไม่พอใช้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561-2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,283 ล้านบาท ดำเนินโครงการ 3,600 โครงการ พัฒนาขุดลอกแหล่งต้นน้ำ จัดทำแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำ คลองระบายน้ำ ขยายเขตประปา ขุดลอกกว๊านพะเยาและกำจัดวัชพืช

พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำเจตนารมณ์ รัฐบาลที่ต้องการให้กว๊านพะเยา สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติอย่างเต็มศักยภาพและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว การทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานจึงมีความสำคัญยิ่ง และสั่งการให้สทนช. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดตั้งคณะทำงานในพื้นที่พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา โดยให้เร่งขับเคลื่อนตามแผนแม่บทให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมย้ำให้บูรณาการทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ ทั้งการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ ระบบชลประทาน การเพาะพันธ์สัตว์น้ำและการเพาะปลูก รวมทั้งการดูแลบำบัดน้ำเสียและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และขอให้กรมชลประทานเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแผน


ในโอกาสนี้พล.อ.ประวิตรตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองเล็งทรายและกว๊านพะเยา ไปหอประชุมอ.แม่ใจ เพื่อพบประชาชนและมอบเอกสารสิทธ์ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ปืม และป่าแม่พุง” และมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน อ.เมือง อ.แม่ใจให้ประชาชนในพื้นที่ โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรสู่ท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการถือครองที่ดินให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงในระดับพื้นที่

“รัฐบาลมุ่งหวังจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์และรับรองสิทธิ์ และอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนอย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย เพื่อป้องกันการบุกรุกที่ดินทำกินของรัฐเพิ่ม และต้องการให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและเพิ่มความสมบูรณ์ของป่า ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการตราพ.ร.บ.ป่าชุมชนปี 2562 เพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการป่าชุมชนอย่างถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากป่าโดยมีกฎหมายรองรับ ขอให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ช่วยกันดูแลป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาป่าชุมชน โดยเฉพาะการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าอย่างจริงจังร่วมกัน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ชวนปชช.สวดมนต์สร้างขวัญกำลังใจ 11 พ.ค.

“อนุชา” เชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ 11 พ.ค. นี้ สร้างขวัญกำลังใจในยามวิกฤติโรคระบาด เพื่อเป็นสิริมงคลของประเทศ

เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม.

ศบค. เฝ้าระวังคลัสเตอร์ 9 พื้นที่ใน กทม. ชี้ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตรียมสร้างโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมที่ศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะ

ไทยได้สิทธิผลิตยา “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาผู้ป่วยโควิด

ไทยได้สิทธิผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้เอง ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมประสานสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตยาแล้ว

ข่าวแนะนำ

ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในวันพืชมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค.64 และมีพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 10 พ.ค.64 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

กราดยิงงานเลี้ยงวันเกิดในรัฐโคโลราโด เสียชีวิต 6 ราย

มือปืนก่อเหตุกราดยิงกลางงานเลี้ยงวันเกิดในรัฐโคโลราโดของสหรัฐ มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ก่อนที่มือปืนจะปลิดชีพตัวเอง ขณะนี้ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ