fbpx

“มนัญญา” เยี่ยมฟาร์ม “นาปู่ฮักย่า” หนองคาย

หนองคาย 25 พ.ค.- “มนัญญา” ลงพื้นที่หนองคายติดตามความสำเร็จฟาร์มเกษตร ”นาปู่ฮักย่า” ของเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร


วันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 13.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ จ.หนองคาย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และติดตามความสำเร็จของเกษตรกรในโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีนางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย นายปกรณ์ ศรีหาราช ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอำเภอต่าง ๆ จ.หนองคายให้การต้อนรับ พร้อมนำผลผลิตจากโครงการมาจำหน่ายในราคาถูกด้วย

จากนั้น นายปกรณ์ ศรีหาราช ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด กล่าวรายงานการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด พร้อมขอบพระคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และคณะเป็นอย่างสูง ที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด


สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2518 สหกรณ์ดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 47 ปี มีสมาชิก จำนวน 5,806 คน แบ่งออกเป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 4,232 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 1,574 คน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 508 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ทุนเรือนหุ้น จำนวน 135 ล้านบาท ทุนสำรอง จำนวน 35 ล้านบาทและ ทุนอื่นๆ จำนวน 10 ล้านบาท กำไรสุทธิ 50 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจใน 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ที่ผ่านมา สหกรณ์ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกในการขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพทางการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งในปี 2562 นางสาว ธิดารัตน์ ตุ้มมี อายุ 35 ปี ได้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จากนั้นปี 2563 ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
ทั้งนี้ นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และลาออกจากสถานที่ทำงาน เนื่องจากสนใจทำอาชีพทางการเกษตร ประกอบกับ ต้องการมาพัฒนาถิ่นบ้านเกิดที่ฟาร์มเกษตรนาปู่ฮักย่า บ้านเลขที่ 60 หมู่ 4 บ้านฝาง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย บนเนื้อที่ 15 ไร่ โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลูกพืชต่าง ๆ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมีหรือน้องบูม เจ้าของฟาร์มเกษตรผสมผสาน”นาปู่ฮักย่า”กล่าวว่าหลังจกาลาออกจากงานประจำเมื่อปี 2561 ก็กลับบ้านมาทำเกษตรอย่างเต็มตัว ประกอบกับพ่อและแม่ได้เกษียณจากข้าราชการครู จึงมาช่วยกันดูแลด้วย เดิมที่ตรงนี้เป็นที่มรดกตกทอดจ่ากบรรพบุรุษ เป็นที่นา ปลูกไผ่เลี้ยงและปาล์มน้ำมัน แต่หลังจากตนเข้ามาดูแลอย่างเต็มตัวเมื่อปี 2561 จึงได้มีปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เป็นฟาร์มเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งและอีกมากมาย ภายใต้ชื่อฟาร์มเกษตร ”นาปู่ฮักย่า”


“ผืนนาตรงนี้เป็นมรดกของปู่ ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านย่า เมื่อปู่มาชอบย่าแล้วแต่งงานกันก็เลยยกที่นาตรงนี้ให้กับย่า จึงเป็นที่มาของคำว่า ”นาปู่ฮักย่า” ค่ะ นางสาวธิดารัตน์ ย้อนที่มาฟาร์มเกษตรแปลงดังกล่าว

จากนั้นในปี 2562 จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสมัครผ่านทางออนไลน์ และได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 36 คนของทั้งจังหวัด จากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ มีโอกาสเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานงานรัฐจัดขึ้นทั้งในและนอกพื้นที่ มีการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นไปดูการเลี้ยงผึ้งโพรงแล้วนำมาทดลองเลี้ยงในฟาร์ม มีการสอนให้ทำบัญชีครัวเรือนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ได้โครงการโคกหนองนาของกรมพัฒนาชุมชนมาลงทำให้มีการขายพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันบนเนื้อที่ 15 ไร่ภายในฟาร์มเกษตร ”นาปู่ฮักย่า” จึงมีทั้งพืชผัก สมุนไพร ไม้ผลและฟาร์มเป็ดไล่ทุ่ง ประกอบด้วย ที่นา 3 ไร่ ไผ่เลี้ยง 20 กอ มะพร้าวน้ำหอม 80 ต้น กล้วยน้ำว้า 70 ต้น ปาล์มน้ำมัน 100 ต้น และเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 200 ตัว ทำให้มีรายได้รายวันจากการจำหน่ายผลผลิตทุกวัน

“ตอนนี้เป็ดไล่ทุ่งเป็ดอารมณ์ดีออกไข่ทุกวัน ทำให้มีรายได้เข้ามาทุกวัน ขายแผงละ 120 บาท 32 ฟองจะมีแม่ค้าประจำมารับซื้อถึงหน้าฟาร์มเพื่อนำไปขายต่อในตลาด มะพร้าวน้ำหอมก็ใช้ขี้แดดนาเกลือมาลงเพิ่มความหอม มีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน เช่นกับกับกล้วยน้ำว้า ส่วนหน่อไม้ 3 วันตัดครั้ง ปาล์มน้ำมันตัดเดือนละ2 ครั้ง ตอนนี้ราคาปาล์มดีโลละ 9-10 บาท”
เจ้าของฟาร์มเกษตร”นาปู่ฮักย่า”กล่าวถึงการพัฒนาแปลงในอนาคต อยากจะปรับปรุงการจัดการระบบน้ำให้ดีขึ้น นอกจากนี้อยากได้เครื่องอัดใบไม้ เนื่องจากที่ฟาร์มจะเป็นเกษตรอินทรีย์ 100 % หากมีเครื่องอัดใบไม้สำหรับผลิตถ้วยจากใบตองก็จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตมากขึ้นด้วย

“นอกจากทำเกษตรแล้วตอนนี้หนูยังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วย พอหนูกลับมาอยู่บ้านประมาณ 5 เดือนผู้ใหญ่บ้านก็ชวนให้ไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เลยมีแนวความคิดอยากทำให้ดีเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านด้วย”นางสาวธิดารัตน์ ตุ้มมี ที่สวมหมวกอีกใบในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4 กล่าว

ด้าน นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวถึงโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตรของจ.หนองคาย หลังเปิดรับสมัคครั้งแรกใน 2562 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 75 รายและมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 36 ราย บางรายมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีอาชีพอื่น บางรายก็แค่สมัครทิ้งไว้ไม่ดำเนินการต่อ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้ง 36 คนนี้ก็จะได้รับสนับสนุนทั้งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยผ่านทางสหกรณ์การเกษตรอำเภอต่าง ๆ ที่เขาสังกัดและองค์ความรู้ มีการอบรมให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

“จุดเด่นผู้เข้าร่วมโครงการก็จะมีเรื่องความมุ่นมั่น อยากทำอาชีพเกษตรจริง ๆ เขาจะได้รับประโยชน์จากทุกหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลสนับสนุนอย่างน้อยในเรื่องขององค์ความรู้ที่เขาสนใจอยากจะทำ” นางวนิดา อามาตย์ทัศน์ สหกรณ์จังหวัดหนองคาย ย้ำทิ้งท้าย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง พบบ่อยในคนไทย

กรมการแพทย์ชี้ “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” พบบ่อยในคนไทย แนะหมั่นสังเกตตนเองหากคลำพบต่อมน้ำเหลืองโตหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์

สลากดิจิทัลมาแรง งวด 1 ก.ค. มีรางวัลที่ 1 ถึง 6 ใบ

สลากดิจิทัลงวด 1 ก.ค. ลุ้นรางวัลผ่านแอปฯ เป๋าตังภาพรวมเรียบร้อย มีรางวัลที่ 1 ถึง 6 ใบ รวม 36 ล้านบาท นักเสี่ยงโชครับเลขชุด 3 ใบ 18 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

สลากดิจิทัล งวด 16 ก.ค.65 ทุบสถิติขายหมดใน 2 วัน

สลากดิจิทัล งวด 16 ก.ค.65 ทุบสถิติจากงวดก่อน ขายหมดเกลี้ยง 5.14 ล้านใบ ภายใน 2 วัน กองสลากฯ เตรียมเพิ่มอีก 2 ล้านฉบับ งวด 1 ส.ค.65 เปิดแอปฯ เป๋าตังขายตั้งแต่ 6 โมงเช้า 17 ก.ค.นี้

สภาฯ แจงน้ำฝนถล่มนิทรรศการ แค่ฝนสาดเพราะพายุเข้า

สภาฯ แจง เหตุน้ำฝนรั่วถล่มนิทรรศการ เป็นแค่ฝนสาดเพราะพายุเข้า เผย พรุ่งนี้เตรียมถกคณะกรรมการตรวจการจ้างหาทางป้องกัน

ภาคตะวันออก ฝนหนักมาก ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร

กรมอุตุฯ รายงานทั่วไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก เตือนทะเลอันดามันตอนบน คลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ถึงวันที่ 6 ก.ค.65