fbpx

มาตรการ ZERO CARBON โอกาสยางพาราในเวทีโลก

กรุงเทพฯ 12 พ.ค.-กยท.ระบุว่า มาตรการ ZERO CARBON จะเข้ามาเพิ่มโอกาสทางการเกษตรโดยเฉพาะยางพาราโดย กยท. จะเริ่ม Set Zero ในปี 2565 นี้


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลโดยตรงกับภาคการเกษตรของประเทศไทย ตามที่ทุกท่านทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรม การเพิ่มขึ้นหรือลดของอุณหภูมิส่งผลอย่างมากต่อผลผลิต ดังนั้น การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของยางพารา อาจต้องมาดูกันใหม่ โดยคาดการณ์ในทุกๆ ไตรมาส ซึ่ง กยท. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตรการ ZERO CARBON จะเข้ามาเพิ่มโอกาสทางการเกษตรโดยเฉพาะยางพารา 

โดย กยท. จะเริ่ม Set Zero ในปี 2565 และมาวิเคราะห์ดูว่ามาตรการ ZERO CARBON จะมีข้อดีข้อเสียกับภาคการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนยางอย่างไรบ้าง ในมุมของ กยท. มองว่าคือโอกาสของเกษตรกรชาวสวนยาง วันนี้กยท. พร้อมขับเคลื่อนมาตรการนี้ โดย กยท.เป็นผู้นำที่เริ่มการขับเคลื่อนมาตรการ ZERO CARBON ในภาคการเกษตร ขณะนี้ เรามีการทำแผน โดยในปี 2565 เราจะทำสวนต้นแบบของ กยท. และในอีก 3 ปี ข้างหน้าเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการอย่างเต็มรูปแบบ และภายใน 10 ปี สวนยางพาราในประเทศไทยอย่างน้อย 1,000,000 ไร่ ต้องเข้าสู่กระบวนการคาร์บอนเครดิต สวนยางของประเทศไทยจะต้องได้ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต


นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง กทย. กล่าวว่า ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2565 ผลผลิตยางทั่วโลกมีประมาณ 4.426 ล้านตัน และมีการใช้ยางประมาณ 4.523 ล้านตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั่วโลกมีความต้องการใช้ยางมากกว่าผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาด ประมาณ 97,000 ตัน 

สำหรับ ประเทศไทยในไตรมาสที่ 2/2565 คาดมีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.763 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน14.37% โดยในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 0.209 ล้านตัน และ 0.393 ล้านตันตามลำดับ

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางลดลงในไตรมาสนี้ เนื่องจากสภาพอากาศและฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน และผลจากพายุไซโครน โดยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน ประกอบกับสถานการณ์โรคใบร่วง จึงส่งผลให้ผลผลิตยางไตรมาสนี้ออกสู่ตลาดลดลง


โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ไทยส่งออกยางธรรมชาติ 1.118 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.38% สำหรับไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าจะมีการส่งออกยาง 0.994 ล้านตัน ลดลง 6.36% ในขณะที่สต็อกยางของประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักผู้ซื้อยางจากไทย พบว่า ช่วงไตรมาสที่ 1/2565 มีปริมาณยางในสต๊อกเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2564 แต่น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสต๊อกยางเดือนเมษายนที่ผ่าน ก็ลดลงจากเดือนนาคมด้วย ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนให้การส่งออกเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กฟื้นตัวขึ้นหลังสถานการณ์ Covid – 19 เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะ จีนสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น มียอดผลิตและความต้องการเพิ่มขึ้น 10.2% 19.3% และ 13.1% ตามลำดับ ด้านอุตสาหกรรมยางล้อรถบรรทุก มียอดผลิตและความต้องการเพิ่มสูงกว่าช่วงก่อนสถานการณ์ Covid – 19 โดยจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา มีผลิตเพิ่มขึ้น 2.5% 16.9% และ 16.4% ตามลำดับ

สำหรับโอกาสของยางพารา ไตรมาส 2/2565 นั้นมีโอกาสที่ดีขึ้น เพราะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2021 อยู่ที่6.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 109% จากปีก่อนหน้า ซึ่งจีนมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง 3.2 ล้านคัน ส่วนแบ่งตลาด 15% จากยอดขายรถยนต์ใหม่ในจีน คิดเป็นส่วนแบ่งราวครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ทำให้จีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในปี 2022 นี้ ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ยางล้อโดยเฉพาะ ดังนั้น ความต้องการใช้ยางเพื่อนำไปผลิตยางล้อจึงเพิ่มสูงขึ้นด้วย

นายดิษฐเดช วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กทย. กล่าวถึง การจัดสรรเงินเพื่อกู้ยืมและเงินอุดหนุน ว่า ปี 2565 งบประมาณเพื่อให้กู้ยืมและงบอุดหนุน จำนวน 880,000,000 บาท มีเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 774 ราย แบ่งเป็น เงินกู้ยืม จำนวน 61 ราย งบประมาณจำนวน 67,903,000 บาท และเงินอุดหนุน 713 ราย งบประมาณจำนวน 107,343,772.07 บาทงบประมาณรวมทั้งสิ้น 175,246,772.07 บาท

ปี 2566 อนุมัติกรอบงบประมาณเงินกู้ยืม จำนวน 424,853,000 บาท และเงินอุดหนุน จำนวน 568,268,000 บาทโดยผลสัมฤทธิ์จากการที่ได้รับเงินอุดหนุน จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แบ่งเบาภาระการลงทุน ลดต้นทุนการผลิต สร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการตลาด เครื่องมือชะลอการขาย ดูดซับวัตถุดิบออกจากตลาด นำไปสู่การรักษาเสถียรภาพราคายาง และใช้นวัตกรรมใหม่ในการผลิต แปรรูปยางพาราเพิ่มมูลค่า สนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารารูปแบบใหม่ และการต่อยอดธุรกิจยางพารา ส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากลGAP/GMP/FSC/ISO/มอก. สู่การเป็นสวนยางยั่งยื่น ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม 

นายณกรณ์ ผู้ว่าการ กทย.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ กยท. ได้จัดโครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 2 by RAOT and PSU ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจใน ธุรกิจ startup ด้านยางพารา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แนวคิดธุรกิจstartup ยางพารา ให้สามารถแข่งขันในระดับโลก เพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ สร้างมูลค่าให้กับยางพารา  โดย กยท. พร้อมต่อยอดผลงาน startup ให้ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ยกระดับ กลุ่มธุรกิจ startup ยางพาราไทย ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดโลก ภายใต้ กรอบระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2565) งบประมาณสนับสนุนกว่า 1.6 ล้านบาทเป็นต้น.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ตราดพบผู้ป่วยไข้มาลาเรีย “โนวไซ” แพร่จากลิง 10 ราย

จ.ตราด พบผู้ป่วยติดไข้มาลาเรีย “โนวไซ” ซึ่งแพร่จากลิงสู่คน 10 ราย เตือนประชาชนอย่าให้ยุงก้นปล่องกัด และเลี่ยงใกล้ชิดลิง

ระทึก! ไฟไหม้รถเมล์ 30 ชีวิตหนีตายวุ่น

เกิดเหตุไฟไหม้รถเมล์ หน้าห้างใหญ่กลางเมืองนนทบุรี เมื่อคืนนี้ ผู้โดยสารกว่า 30 คน หนีตายวุ่น เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงได้

“บุญสิงห์”นำกก.บห.เศรษฐกิจไทย ลาออกยุติขัดแย้ง

“บุญสิงห์” นำกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทย รวม 15 คน ยื่นลาออกต่อ กกต. ยุติขัดแย้งในพรรค พร้อมประชุมปรับโครงสร้างใหม่ภายใน 45 วัน

นายกฯ ฝาก “ชัชชาติ” แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายกฯ ฝากผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว ย้ำยึดหลักกฎหมาย ชี้ยิ่งล่าช้า ประชาชนจะเดือดร้อน

ข่าวแนะนำ

อีสาน-ตะวันออก ฝนหนักบางแห่ง กทม.ตก 40%

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสานและภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ ช่วงบ่ายถึงค่ำ

กราดยิงโรงเรียนประถมในสหรัฐ เสียชีวิต 15 คน

เกิดเหตุกราดยิงในสหรัฐอีกแล้ว คราวนี้สุดสลด เพราะเกิดขึ้นในโรงเรียนประถมที่รัฐเท็กซัส มีเด็กน้อยเสียชีวิต 14 คน และครูอีก 1 คน ส่วนมือปืนถูกตำรวจวิสามัญฆาตกรรม

ตร.จับ “ต๊ะ บอยสเก๊าท์” คดีหวยทิพย์

ตำรวจจับกุม “ต๊ะ บอยสเก๊าท์” นักร้องชื่อดังยุค 90 กับพวก ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบ พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่ง “แตงโม” คืนสู่อ้อมกอดพระเจ้า

คนบันเทิงและผู้ใหญ่ที่แตงโมรักและเคารพ ร่วมส่งนางเอกผู้ล่วงลับครั้งสุดท้าย ในพิธีฌาปนกิจ “แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์”