fbpx

คปภ.ถกด่วนเสริมเขี้ยวเล็บสกัดการฉ้อฉลประกันภัย

สำนักงาน คปภ. 4 ก.ค. – คปภ.ถกด่วน! คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย เสริมเขี้ยวเล็บด้วย 3 มาตรการ สกัดการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยอย่างเต็มพิกัด


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตนได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ตลอดจนพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย และพิจารณาประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. ตลอดจนผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัย ในรอบครึ่งปี 2564 ได้แก่ ความคืบหน้าของการดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 และการดำเนินงานต่างๆ เพิ่มเติมในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา จากนั้นที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นที่ปรากฏตามข่าวโซเชียล เรื่องการชักชวนให้ไปจงใจติดโควิด เพื่อเอาเงินประกัน โดยที่ประชุมฯ เห็นพ้องกันว่า หากไม่ดำเนินการป้องปรามจะนำไปสู่การฉ้อฉลประกันภัย และจะเกิดความเสียหายต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยที่สุจริต โดยที่ประชุมฯ เห็นสอดคล้องกับ 6 มาตรการที่สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยได้มีมติร่วมกันตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้ว ทั้งยังมีการอภิปรายและเสนอแนะแนวทางต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้เผยแพร่ตัวอย่างผลการบังคับใช้กฎหมายให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยควรดำเนินการเอาผิด ทั้งผู้ที่กระทำความผิด และผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจูงใจหรือยั่วยุให้ผู้อื่นกระทำความผิด ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ด้วย เนื่องจากอยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมอีก 3 มาตรการ ดังนี้


  1. เห็นควรให้มีมาตรการในการป้องปรามและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจูงใจหรือยั่วยุให้ผู้อื่นกระทำความผิด อาทิเช่น ความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือการโฆษณาขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับโรคติดต่อ โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  2. ให้เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการรับประกันภัยของแต่ละบริษัท แก่ประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฉ้อฉลประกันภัย ทั้งนี้ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง และให้เผยแพร่ข้อมูลปรากฏต่อสาธารณชน ทั้งในส่วนของผู้ที่กระทำการฉ้อฉลประกันภัย และผู้ที่มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อจูงใจหรือยั่วยุให้ผู้อื่นกระทำการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
  3. ควรเร่งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม และ สคบ. เพื่อการป้องกันและป้องปรามพฤติการณ์การฉ้อฉลประกันภัย รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังเหตุอันควรสงสัยในพฤติการณ์ดังกล่าว

“ผมเห็นว่า ข้อเสนอแนะ 3 มาตรการข้างต้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยเติมเต็มกลไกในการจัดการปัญหาเรื่องการฉ้อฉลประกันภัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน คปภ. ขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ และจะขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัยในยุคโควิด-19 ให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ศธ. จ่อชง ครม. แจกนักเรียนคนละ 2,000 จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ. จ่อชง ครม. ใช้งบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายเงินตรงให้ผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ลดภาระผู้ปกครอง

สภากาชาดไทยเผยชื่อ อบจ.38 จว. ได้รับจัดสรรโมเดอร์นาให้กลุ่มเป้าหมาย

เลขาธิการสภากาชาดไทยระบุว่า ได้แจ้งผลการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามที่ อบจ. หลายจังหวัดขอรับมา ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้ 38 จังหวัด ย้ำต้องนำไปฉีดแก่กลุ่มเปราะบางฟรีตามที่กำหนด โดย อบจ. ทุกแห่งบริจาคเข้ากองทุนจัดหาวัคซีนและยาโควิดเพื่อประชาชน 1,100 บาทต่อโดส

“พล.อ.ประวิตร” ยินดี “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

“พล.อ.ประวิตร” ชื่นชมและยินดีกับ “น้องเทนนิส” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก พร้อมส่งกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เตือนอีสาน ฝนหนักมากบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคเหนือ และตะวันออก ฝนตกหนักบางแห่ง ขอประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่

นายกฯ ยินดี ‘เทนนิส’ คว้าทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทย

นายกรัฐมนตรี ยินดี ‘เทนนิส พาณิภัค’ คว้าทองแรกให้ทัพนักกีฬาไทย ชี้เป็นรางวัลแห่งความมุมานะ เชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยถึงวันที่ 8 ส.ค.นี้

เผาร่างพยาบาลด่านหน้า ติดโควิด-19

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างพยาบาลสาวที่ติดเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่ สู่พิธีฌาปนกิจที่วัดบางม่วง จ.นนทบุรี ซึ่งมีญาติและเพื่อนเดินทางมาร่วมพิธีหลายคน