fbpx

สตง. ชูผลงานการตรวจสอบเชิงป้องกัน

กรุงเทพฯ 18 มี.ค.- สตง. ชูผลงานการตรวจสอบเชิงป้องกัน โดยยกกรณีศึกษาการดำเนินโครงการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน พร้อมงานระบบประกอบอาคารที่ทำการของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินกว่า 870 ล้านบาท


นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบโครงการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน พร้อมงานระบบประกอบอาคารที่ทำการหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 876.28 ล้านบาท โดยเป็นการตรวจสอบในลักษณะป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

จากการตรวจสอบโครงการดังกล่าว มีข้อตรวจพบที่สำคัญคือ กรณีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของผู้ชนะการเสนอราคา สัญญาจ้างตกแต่งภายในพร้อมงานระบบประกอบอาคารของโครงการดังกล่าว มีเนื้องานหลักเป็นงานตกแต่งภายในพร้อมระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง รวมทั้งงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบประกอบอาคาร แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานก่อสร้างที่ผู้ชนะการเสนอราคานำมายื่นประกอบการเสนอราคาพบว่าแม้จะเป็นผลงานก่อสร้างที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 300.00 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เป็นเนื้องานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์จัดซื้อเพียง 56.50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงานก่อสร้างอาคารตั้งแต่การวางฐานรากและงานผังบริเวณอีกประมาณ 320.20 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาถึงเทคนิคในการก่อสร้างและงานโครงสร้างหลักของงานจ้างตกแต่งภายใน พร้อมงานระบบประกอบอาคารที่ทำการดังกล่าวจะเห็นได้ว่างานก่อสร้างอาคารกับงานตกแต่งภายในใช้เทคนิคก่อสร้างที่แตกต่างกัน จึงอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการกำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเสนอผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ


ทั้งนี้การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องผลงานก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ของงานก่อสร้างในประเภทเดียวกัน โดย “ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน” หมายความว่า งานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างต้องเหมือนกัน โครงสร้างหลักเป็นประเภทเดียวกัน และมีลักษณะการใช้งานเป็นประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้าง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สตง. จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการหารือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐว่า กรณีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาหรือไม่

ส่วนกรณีงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ซึ่งคิดเป็นเงิน 401.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นเนื้องานเกือบร้อยละ 50ของราคากลางทั้งโครงการจำนวน 825.24 ล้านบาท แต่ในเอกสารประกวดราคาไม่ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นแคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่กำหนดในเอกสารรายการประกอบแบบในขณะเข้าเสนอราคา ทั้งที่งานครุภัณฑ์จัดซื้อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่ผู้เสนอราคายื่นว่าเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าตามที่ TOR กำหนดหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับจ้างจะเสนอครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ สตง. จึงมีข้อเสนอแนะให้กรณีการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างที่มีเนื้องานครุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรกำหนดให้ผู้รับจ้างยื่นแคตตาล็อคของครุภัณฑ์ตามที่กำหนดในเอกสารรายการประกอบแบบแนบมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในเอกสารประกวดราคาในโอกาสต่อไป 

นอกจากนี้ สตง. ยังตรวจพบกรณีผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดหาและขออนุมัติใช้ครุภัณฑ์จอภาพแสดงผลแบบ LED ที่เป็นคนละยี่ห้อกับที่ยื่นเสนอราคา ซึ่งใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาที่ผู้รับจ้างใช้ประกอบการยื่นเสนอราคา ย่อมเป็นข้อเสนอที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต้องนำมาใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการพิจารณา ดังนั้น สตง. จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขสัญญาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจรับงานหรือควบคุมงานตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาที่ได้มีการแก้ไขต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“หมอพร้อม” ปลดล็อก รพ.จัดระบบคิวฉีดวัคซีน เริ่ม 25 มิ.ย.นี้

“หมอพร้อม” เตรียมปลดล็อกให้โรงพยาบาลจัดระบบคิว ลงนัด เลื่อนนัด แจ้งประชาชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน เริ่ม 25 มิ.ย.นี้

เผยโควิดสายพันธุ์เดลตาระบาดในพื้นที่ฉีดวัคซีนของสหรัฐ

เฮลิกซ์ บริษัทด้านจีโนมิกส์ เผยหลักฐานเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่พบการระบาดครั้งแรกในอินเดียและแพร่เชื้อได้รวดเร็วทั่วโลก กำลังแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของสหรัฐที่กำลังฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

ศบค.เดินหน้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ศบค.ยืนยันเดินหน้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ย้ำมีแผนทั้งรับมือ ชะลอยกเลิกโครงการ หากพบโควิดระบาดแรงตามเงื่อนไข คาดขยายผล 3 เกาะที่สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ ยัน!วัคซีนฉีดฟรี ลั่นฟันคนเรียกรับผลประโยชน์

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยืนยันการฉีดวัคซีน ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเด็ดขาด หากใครพบเบาะแสมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ในการพาเขามาฉีดวัคซีน แจ้งร้องเรียนได้ พร้อมดำเนินคดีอาญาถึงที่สุด

ข่าวแนะนำ

อนุมัติงบ 68 ล้าน ซื้อเสาไฟกินรีเพิ่ม 720 ต้น

หลังใช้เวลาประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ นานเกือบ 4 ชั่วโมง ล่าสุดที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 68.4 ล้านบาท จัดซื้อ เสาไปกินรี เพิ่ม 720 ต้น ต้นละ 95,000 บาท

นพ.ยง ห่วงสายพันธุ์เดลตาแพร่เร็ว เร่งฉีดวัคซีนรับมือ

“นพ.ยง” แจงให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ ประสิทธิภาพวัคซีนทุกชนิดลดลงเพราะสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป ต้องรอการพัฒนาวัคซีนเจนเนอเรชั่น 2 เชื่อรับมือได้ ห่วงสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) มากกว่าเบตา (แอฟริกาใต้)

กรมการแพทย์ ห่วงสถานการณ์เตียงโรคโควิด ในเขต กทม.

กรมการแพทย์ ชี้แจงสถานการณ์เตียงโรคโควิด-19 ในเขต กทม.น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโควิดสีเหลืองและสีแดง