fbpx

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ 3 คดีดัง รวมกว่า 131 ล้านบาท

ปปง.10 มิ.ย.-ปปง.ยึดอายัดทรัพย์คดีค้ามนุษย์ –ศุลกากร และฉ้อโกงบิทคอยน์เพิ่ม รวมกว่า 131 ล้านบาท


พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63  มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 3 รายคดี ได้แก่

1.รายคดี นางสุชาดา อุบลพิทักษ์ กับพวก ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้ เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำ การค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 


พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ : นางสุชาดา หรือ เจ๊นุช กับพวก ร่วมกันลักลอบเปิดบริการค้าประเวณี ในสถานบริการ อาบ อบ นวด ชื่อ “ร้านธารทิพย์” ซึ่งมีนางจิตนา มังกรแก้ว หรือ เจ๊ใหญ่ เป็นเจ้าของและผู้ดูแลสถานบริการ อาบ อบ นวด ดังกล่าว โดยเจ๊นุชจะทำหน้าที่ต้อนรับและเชียร์แขกภายในร้าน จากการเข้าจับกุมและตรวจค้นพบหญิงสาวสัญชาติไทย, เมียนมา, ลาว, และบุคคลพื้นที่สูง รวมทั้งสิ้น 32 คน ทำงานค้าประเวณี จึงได้จับกุมนางสุชาดา และนางกนิษฐา โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปซึ่งบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และร่วมกันรับบุคคลต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะเงื่อนไข การทำงานที่แตกต่างออกไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต  และจากการตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีหญิงสาวที่ค้าประเวณี 1 คน อายุเพียง 17 ปี จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี และพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน 13 ราย ในความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์ และส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด

มติคณะกรรมการธุรกรรมโดยย่อ  : เห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายการ พร้อมดอกผล (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 49,776,000 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน


2. รายคดี นายปริญญา จารวิจิต กับพวก ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นมูลฐานตามมาตรา3(18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ : นายปริญญา กับพวก ได้ร่วมกันวางแผนและสมคบหลอกลวงโดยชักชวนให้นายอาร์นี โอทาวา ซาริมา ชาวฟินแลนด์ (Mr.Aarni Otava Saarimaa) ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกับบริษัท Expay Software จำกัด และ Nx Chain Inc ในการประกอบธุรกิจซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลในชื่อดราก้อน คอยน์ (Dragon Coin:DRG)และหุ้นของบริษัท ดีเอสเอ 2002 จำกัด (มหาชน) โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นเหตุให้นายอาร์นีหลงเชื่อลงชื่อในสัญญาที่นายปริญญา จัดทำขึ้น และโอนเหรียญบิทคอยน์ซึ่งเป็นเงินดิจิตอลเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มนายปริญญา เปิดรองรับไว้รวม 19 ครั้ง  คิดเป็นเงินไทย 797ล้านบาทแต่นายอาร์นีไม่ได้รับหุ้นครบตามสัญญาและไม่มีการนำเงินไปลงทุนในหุ้นจริง จึงทราบว่าถูกนายปริญญากับพวกหลอกลวง ซึ่งนายปริญญาได้นำเงินไปรับซื้อฝากที่ดินและซื้อที่ดินหลายแปลงในชื่อของตนและพวก 

มติคณะกรรมการธุรกรรมโดยย่อ : เห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายปริญญา กับพวก (เพิ่มเติม) จำนวน 13 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร, หน่วยลงทุนกองทุนเปิด, เช็คธนาคาร, ที่ดิน) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 43,278,760.70 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน 

ทั้งนี้ ในรายคดีนี้ คณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (บัญชีเงินฝากธนาคาร, ที่ดิน) จำนวน 64 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 210 ล้านบาท

3. รายคดี นางไหมดี แก้ววงสา กับพวก ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 3 (7) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ :นางไหมดี แก้ววงสากับพวก ลักลอบนำเงินตราออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งจากการตรวจค้นพบธนบัตรไทยเก็บไว้ในช่องลับของเบาะหลังรถยนต์จำนวน 28 ล้านบาทและพบธนบัตรซุกซ่อนไว้หลังช่องลับของตู้ลำโพงในกระโปรงหลังรถอีกจำนวน 10 ล้านบาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น38ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้ต้องหาได้จากการทำธุรกิจขายสินค้าประเภทของสดของแห้ง รวมทั้งธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้เก็บสะสมมาระยะหนึ่ง แล้วผู้ต้องหาจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อนำเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐเข้ามาแลกเปลี่ยนในประเทศไทยเป็นเงินธนบัตรไทย และรวบรวมนำเงินทั้งหมดกลับไป สปป.ลาว เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจแลกเปลี่ยนของตนโดยไม่ได้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย  

มติคณะกรรมการธุรกรรมโดยย่อ : เห็นชอบให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 1 รายการ พร้อมดอกผล (เงินสด) รวมมูลค่า 38,000,000 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน  .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

โจรบุกชิงทรัพย์ภรรยานักร้องค่าย “หม่ำ จ๊กมก”

คนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลง “หม่ำ จ๊กมก” ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเร่งไล่ล่าคนร้าย

ส.ส.แห่ย้ายพรรคหลังกติกาเลือกตั้งเริ่มชัดเจน

กติกาเลือกตั้ง ส.ส. เริ่มชัดเจน ทำให้นักการเมืองต้องเริ่มขยับ เพราะหากสูตรคำนวณ ส.ส. หารด้วย 100 อาจทำให้พรรคเล็กเข้าสภาฯ ได้ยาก

BIG STORY : อดีตตุลาการศาล รธน.ชี้นายกฯ ดำรงตำแหน่งถึงปี 68

อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้อายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดในปี 2568 ย้ำต้องใช้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน

หอพักทำทางขึ้นให้รถจอดถึงหน้าห้อง

ต้องชื่นชมเจ้าของหอพักที่จังหวัดชลบุรีรายนี้ เขามีไอเดียดีมากทำทางลาดขึ้นหอพักจนถึงชั้น 3 ให้ลูกค้าที่มาพักสามารถนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดถึงในห้องได้ป้องกันรถถูกขโมย

ข่าวแนะนำ

ศาลพัทยาให้ประกัน “เสี่ยยศ” Mountain B-ติดกำไล EM

ศาลพัทยาให้ประกัน “เสี่ยยศ” พ่อของเสี่ยบี คดีไฟไหม้ Mountain B ตีราคาประกัน 1 ล้านบาท ติดกำไล EM พร้อมกำหนด 2 เงื่อนไข ห้ามยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน

น้ำท่วมซอยทุ่งเศรษฐี รามฯ 2 ยังทรงตัว เหตุฝนซ้ำ-คลองน้ำสูง

น้ำท่วมในซอยทุ่งเศรษฐี รามฯ 2 ยังทรงตัว มีน้ำท่วมถนนตลอดเส้นทาง ประมาณ 15-20 ซม. เหตุฝนตกซ้ำวานนี้ และระดับน้ำในคลองสูง

ตร.เตือน “ยาลิ้นฟ้า” อันตราย-เข้มแหล่งจำหน่ายทุกช่องทาง

รอง ผบ.ตร. วอนผู้ปกครองหมั่นดูแลลูกหลาน หวั่นถูกชักจูงเสพ “ยาลิ้นฟ้า” ที่กำลังระบาด เตือนเป็นยาอันตราย ต้องจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น เข้มแหล่งจำหน่ายทุกช่องทางหยุดขายให้เยาวชน หากพบฝ่าฝืนมีโทษหนักถึงจำคุก

นายกฯ ยันไม่ยุบสภา เดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน

นายกฯ มอบ โฆษกรัฐบาลตอบสื่อแทน ยืนยัน ไม่ยุบสภา จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน ในเวลาที่เหลืออยู่ให้เต็มที่