fbpx

วธ.ตั้งคณะทำงานศูนย์ต่อต้านข่าว Fake News

วธ.จัดตั้งคณะทำงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน Fake News ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและชี้แจงข้อมูล แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานภายในกระทรวงผ่านคณะทำงานโฆษก วธ.

อย่าเชื่อ! ข่าวปลอม “มาแล้วลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่”

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News) เรื่อง “มาแล้วลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ของขวัญปีใหม่ 64”