fbpx

จีนย้ำทุกชาติต้องเคารพหลักการจีนเดียว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า หลักการจีนเดียวเป็นรากฐานการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีน และไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ไม่ได้รับการยกเว้น