fbpx

สหกรณ์ฯ คลองจั่น มั่นใจดำเนินงานต่อได้ หากมีแหล่งทุนใหม่

ผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมั่นใจ แม้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแต่หากได้รับเงินกู้ จะสามารถดำเนินงานต่อและชำระหนี้ 13,000 ล้านบาทได้ กำลังเตรียมเจรจากับเจ้าหนี้ทุกรายโดยหวังว่า จะไม่ไปถึงแนวทางที่เลวร้ายที่สุด คือ การล้มละลายตัวเองซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์เจ้าหนี้จำนวนมาก