fbpx

เริ่มใช้แล้ว พ.ร.ก.นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในไทย

ย้ำเริ่มใช้แล้ว พ.ร.ก.นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ควบคุมการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศฯ หลักประกันต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้าน