fbpx

กทพ. ลดค่าผ่านทางด่านอาจณรงค์ 1 (บางนา) เริ่ม 1 ก.ค.64

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านอาจณรงค์ 1จากทางพิเศษฉลองรัชเข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนาในอัตรา 25 บาทต่อเที่ยวสำหรับรถทุกประเภทเริ่ม 1 ก.ค.64

กทพ. ลดค่าผ่านทางด่านอาจณรงค์ 1 (บางนา) เริ่ม 1 ก.ค.64

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านอาจณรงค์ 1จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาทต่อเที่ยวสำหรับรถทุกประเภท เริ่ม 1 ก.ค.64