fbpx

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ “หลวงปู่สุเมโธ-พระฟิลลิป”

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระเทพญาณวิเทศ” หรือ พระอาจารย์สุเมโธ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ราชทินนามว่า “พระพรหมวชิรญาณ” และโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “พระฟิลลิป ญาณธัมโม” เป็น “พระราชวชิรญาณ”

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ สถาปนา ท่านผู้หญิงสินีนาฏ เป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระบรมราชโองการ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธาน-รองประธานสภาฯ

นายชวน หลีกภัย พร้อมด้วยนายสุชาติ ตันเจริญ และนายศุภชัย โพธิ์สุ ประกอบพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันนี้

BIG STORY : สถานะพระราชโองการทางกฎหมายในสังคมไทย

พระราชโองการ หรือพระบรมราชโองการ เป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่บ่อยนักที่จะเห็นพระราชโองการหรือพระบรมราชโองการที่นอกเหนือจากนี้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์

ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 กันยายน 2559 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์