fbpx

ผู้แทน ก.แรงงาน ตรวจสถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าว

ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.ตาก ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าว พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พบคนต่างด้าวทำผิดกฎหมาย 26 ราย และนายจ้าง 4 ราย