fbpx

ธ.ใหญ่ออสเตรเลียปิดทั่วประเทศด้วยเรื่องความปลอดภัย

เนชันแนลออสเตรเลียแบงก์หรือเอ็นเอบี (NAB) หนึ่งในสี่ธนาคารใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียประกาศปิดสาขาทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเพราะมีภัยด้านความปลอดภัยทางกายภาพ

...