fbpx

ประชาชนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ รอเฝ้าฯ รับเสด็จ

ประชาชนเข้าจุดคัดกรองร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พร้อมตั้งใจอยู่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวง-ราชินี และเข้าสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหาบูรพกษัตริยาธิราช 9 รัชกาล ที่ปราสาทพระเทพบิดร

โปรดเกล้าฯ เปิดปราสาทพระเทพบิดร 23 ต.ค.นี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค.นี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปราสาทพระเทพบิดร