fbpx

ถุงมือยางพารา ยอดขายเพิ่มช่วงโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีความต้องการใช้สินค้าเกี่ยวกับด้านสุขอนามัยมากขึ้น รวมทั้งถุงมือยางพาราอเนกประสงค์ของวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ที่กลับมาผลิตสินค้าอีกครั้ง หลังประสบปัญหาด้านการตลาด