fbpx

เกษตรสร้างชาติ : ทุ่งเมืองเพีย โมเดลแก้ดินเค็มอีสาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 เข้าไปแก้ปัญหาดินเค็มในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จนทำให้ชาวบ้านปลูกพืชได้ นำมาสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลายเป็นทุ่งเมืองเพียโมเดล