fbpx

แนะไทยเพิ่มการลงทุนเอกชน-ห่วงหนี้ครัวเรือน

สำนักวิจัยเศรษฐกิจมหภาคแห่งภูมิภาคอาเซียน + 3 แนะไทยเพิ่มการลงทุนภาคเอกชน หนุนไทยโตเต็มศักยภาพ ห่วงหนี้ครัวเรือน และ เอ็นพีแอลสูง