fbpx

5 องค์กร จับมือพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มประเมิน EIA

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Smart EIA Management System : SEMs)

กนอ. จับมือ กกจ. เชื่อมโยงข้อมูลแรงงานต่างด้าว

กนอ. – กรมการจัดหางาน ร่วมลงนาม MOU เชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวแบบดิจิทัล เตรียมเปิดให้บริการออกใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในนิคมฯ ทั่วประเทศ