fbpx

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงฯ แท็กซี่บุคคลผ่านแอปฯ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ และราคาค่าโดยสาร “รถส่วนบุคคล” จดทะเบียนเป็น “แท็กซี่” บริการผ่านแอปพลิเคชัน แล้ว