fbpx

ย้ำดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. รอบคอบ-โปร่งใส

กรุงเทพฯ 14 พ.ค. – ปลัด กทม. เน้นย้ำเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. ทำงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ยุติธรรม


(14 พ.ค.65) เวลา 09.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท

สำนักงานเขตพญาไท ได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และตามที่กฎหมายกำหนด เตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำรวจจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง จัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้ง ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพญาไท มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,977 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 95 หน่วย โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท


ในโอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม ทำงานเพื่อกรุงเทพมหานคร และมีบทบาทสำคัญในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการนับคะแนน การวินิจฉัยบัตรดี บัตรเสีย และการรายงานผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องของการนับคะแนนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนี้จะมีการนับคะแนนพร้อมกัน อาจต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นชายและหญิง เพื่อแยกโทนเสียงในการอ่านคะแนน ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ยุติธรรม โดยดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ในวันเดียวกันนี้ นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (จพง.ปน.) ของเขตบางเขน สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน คณะผู้บริหารเขตบางเขน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน ร่วมตรวจเยี่ยม ณ หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน

จากนั้นตรวจความเรียบร้อยสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ 1-4 แขวงท่าแร้ง บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม ซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยรามอินทรา 5 แยก 47-3) และ หน่วยเลือกตั้งที่ 36-38 แขวงอนุสาวรีย์ บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร (ซอยเทพรักษ์ 20) โดยได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตพื้นที่ดูแลในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่ใช้เต็นท์ผ้าใบเป็นสถานที่ลงคะแนนให้เตรียมพร้อมเรื่องความแข็งแรงและความมั่นคงปลอดภัย เช่น จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ลมพัดแรง หรือน้ำขังบนหลังคาเต็นท์ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เต็นท์เกิดความเสียหายและไม่ปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงการดูแลความมั่นคงปลอดภัยจากป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ลงคะแนน และการจัดสถานที่บริเวณที่ลงคะแนนให้ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบการเลือกตั้งที่กำหนดไว้อีกด้วย


สำนักงานเขตบางเขนในฐานะหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตบางเขน พร้อมกำหนดให้มีการจัดอบรมให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งในการตรวจวัดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง จำนวน 223 หน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 2,899 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เกิดความรู้ เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด และตามแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“ทนายตั้ม” ฝากถาม “แม่แตงโม” เอารหัสลับให้ “บังแจ็ค” จริงหรือไม่

“ทนายตั้ม” ฝากถาม “แม่แตงโม” ได้เอารหัสลับของแตงโมให้ “บังแจ็ค” จริงหรือไม่ พร้อมยืนยันจะไม่รับเป็นทนายให้แม่ หลังมีกระแสข่าวแม่เริ่มถอดใจจาก “ทนายเดชา”

ค้นหาอดีตครูฝึกสอนขับเครื่องบินเรือล่มกลางอ่างเก็บน้ำ

เร่งค้นหาอดีตครูฝึกสอนขับเครื่องบิน ผู้สูญหายบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ หลังประสบเหตุเรือล่มขณะขับออกไปตกปลา

แห่เก็บป้าย “ชัชชาติ” ทำกระเป๋า เพจดังเตือนผิดกฎหมาย

คนแห่เก็บป้ายหาเสียง “ชัชชาติ” หวังนำไปทำกระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน เพจดังเตือนผิดกฎหมายลักทรัพย์ และอาจทำให้ “ชัชชาติ” โดนร้องเรียน

ข่าวแนะนำ

แลนด์สไลด์ “ชัชชาติ” สะเทือนเลือกตั้งใหญ่

จากผลการเลือกตั้งที่คนกรุงเทพฯ เลือกนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ คนที่ 17 นอกจากจะสะท้อนถึงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในเร็วๆ นี้แล้ว ยังเป็นบทเรียนให้ทุกพรรคการเมืองต้องเร่งปรับกลยุทธ์ใหม่อีกครั้ง

กบน. ตรึงราคาดีเซล 32 บาท/ลิตร อีก 1 สัปดาห์

กบน.มีมติคงราคาดีเซล 32 บาท/ลิตร อีก 1 สัปดาห์ ให้เหตุผลราคาตลาดโลกในรอบสัปดาห์ ไม่สูงขึ้นมาก และต้องการลดผลกระทบค่าครองชีพ ช่วงเปิดเทอม ส่วนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบแล้ว 7.6 หมื่นล้านบาท

“ทรงชัย” เฮ ได้กลับมานั่งนายก อบต.ราชาเทวะ อีกรอบ

มหากาพย์ อบต.ราชาเทวะ “ทรงชัย นกขมิ้น” ได้กลับมานั่งเก้าอี้นายก อบต.อีกรอบ แม้เพิ่งถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วจากคดีรถดับเพลิง แต่เจ้าตัวยื่นฟ้องศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราว ล่าสุดศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่าง

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” ติดใจแผลก้างปลา

“คุณหญิงหมอพรทิพย์” รับแยกกันตามคดี “แตงโม” กับ “อัจฉริยะ” ยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ ปชช.ได้รับความเป็นธรรม ติดใจเรื่องแผลก้างปลา ชี้คราบเลือดพิสูจน์ได้