โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562

17 ต.ค. – วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จฯ มาทรงร่วมงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้าราชการ คณะครู เยาวชน และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เฝ้ารับเสด็จ


โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ได้รับโครงการดังกล่าวมาดำเนินงานภายใต้มูลนิธิฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและให้ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างจริงจังและเกิดความยั่งยืน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่กลุ่มเยาวชน ในปี พ.ศ.2562 มีกลุ่มเยาวชนจากทั่วประเทศส่งโครงการเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 38 กลุ่ม และผ่านการคัดเลือกจำนวน 27 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบประเมิน จากนั้นคณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนผ่านการประเมินเข้าสู่รอบตัดสินจำนวน 11 กลุ่ม ได้แก่

• กลุ่มจิตอาสา ตั้งตามพ่อ จังหวัดเชียงราย
• โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง
• บ้านผึ้งร้อยรัง ชุมชนบ้านสายตรีพัฒนา-โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์
• ชุมชนคลองบางจาก-มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร
• โรงเรียนท่าเรือ “นิตยนุกูล” จังหวัดอยุธยา
• โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดอยุธยา
• โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี
• กลุ่มจิตอาสาภูมิปัญญาซั้ง รักษาสายน้ำ ตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา
• โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
• วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี
• เยาวชนพนาดร-กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มเยาวชนทั้ง 11 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้นำกลุ่มเยาวชนทั้ง 11 กลุ่ม และกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลปีที่ผ่านมา 2 กลุ่ม มาเข้าร่วมค่ายรอบตัดสินและพิธีประกาศผล การจัดกิจกรรมค่ายรอบตัดสินในระหว่างวันที่ 14 -17 ตุลาคม 2563 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ผลการตัดสิน มีดังนี้
รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่

 1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี ชื่อโครงการ ซั้งปลาภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ
 2. กลุ่มจิตอาสาภูมิปัญญาซั้ง รักษาสายน้ำ ตำบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา ชื่อโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์น้ำ สืบสานภูมิปัญญา “ซั้ง”
 3. บ้านผึ้งร้อยรัง ชุมชนบ้านสายตรีพัฒนา-โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อโครงการ ร้อยรักษ์ รักษ์แหล่งน้ำ เพื่อสร้างแหล่งอาหารผึ้งป่า บ้านผึ้งร้อยรัง
 4. กลุ่มจิตอาสา ตั้งตามพ่อ จังหวัดเชียงราย ชื่อโครงการ ทำตามพ่อ พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ
 5. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดอยุธยา ชื่อโครงการ โครงการถังดักไขมันเตือนให้ตักรักษ์น้ำ
 6. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งบำบัดน้ำเสียแบบยั่งยืน
 7. โรงเรียนท่าเรือ “นิตยนุกูล” จังหวัดอยุธยา ชื่อโครงการ NK รักษ์น้ำ 2562
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และเกียรติบัตรได้แก่ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ชื่อโครงการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำกระบี่ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำกระบี่ร่วมกับชุมชนคู่เมืองและสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (เมืองกระบี่) เนื่องจากพบว่าป่าชายเลนถูกบุกรุกประมาณ 14 ไร่ แม้ชุมชนจะรวมกลุ่มดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง ชุมชนจึงร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยบูรณาการกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัลจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่


 1. มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ชื่อโครงการ รักษ์น้ำลำประโดง คลองบางจาก จากการดำเนินงานโครงการชุมชนชีววิถี (Bio Community) รักษ์น้ำตามยุคลบาท และโครงการพี่นำน้องสร้างสิ่งประดิษฐ์พิชิตน้ำเสียที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ร่วมกับชุมชนตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำชุมนคลองบางจาก เพื่อดูแลฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนคลองบางจากในพื้นที่ 3 ลำประโดงด้วยการบำบัดน้ำ ลดขยะในชุมชน สร้างเครือข่ายและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจในชุมชนคลองบางจาก ชุมชนศรีประดู่ และชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม
 2. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง ชื่อโครงการ ทุ่งกว๋าวร่วมใจ จัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาชุมชน พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าวมีลำห้วยป๋าวและลำห้วยสอดเป็นลำห้วยสายหลักที่ชาวบ้านใช้เป็นน้ำประปาภูเขา แต่เมื่อถึงฤดูฝนน้ำกลับมีตะกอนมาก ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำก็แห้งและมีไฟป่าในบางครั้ง เยาวชนจึงรวมตัวกันเพื่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และสร้างแนวกันไฟ

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท เกียรติบัตร และโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เยาวชนพนาดร-กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อโครงการ จากภูผาสู่มหานที พี่นำน้องรักษาป่าต้นน้ำ โดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่และตำบลนาหลวงเสน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำตรังที่ถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้ลำห้วยสาขาในป่าต้นน้ำเหือดแห้งในฤดูแล้ง แต่มีปัญหาน้ำหลากในฤดูฝน เนื่องจากโครงสร้างหน้าดินถูกทำลาย เยาวชนพนาดรจึงได้ร่วมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อลดปริมาณตะกอนในลำห้วยและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
การดำเนินงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2562 ส่งผลให้เกิดกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบการประเมินโครงการทั่วประเทศ 486 กลุ่ม

นอกจากนี้ ยังเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างเยาวชน ชุมชน และโครงการต่างๆ ที่กลุ่มเยาวชนร่วมมือกับหลายหน่วยงาน นับได้ว่าโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่กลุ่มเยาวชนได้อย่างเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ปักธงชัยน้ำท่วมยังวิกฤติ

เขตเศรษฐกิจอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รับน้ำทั้งจากเขื่อนลำพระเพลิง และอำเภอสูงเนิน เริ่มมีน้ำหลากเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้

ตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี

น้ำท่วมตลาดอรัญประเทศ น้ำท่วมหนักสุดในรอบ 8 ปี หลังจากกลางดึกที่ผ่านมามีมวลน้ำจาก อ.วัฒนานคร ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศอย่างรวดเร็ว

ข่าวแนะนำ

จุดนนทบุรี ยุติชุมนุม 20.00 น.

ม็อบเคลื่อนขบวนจาก MRT กระทรวงสาธารณสุข ปักหลักไล่นายกฯ และ ผกก.สภ.นนทบุรี ก่อนยุติชุมนุมเวลา 20.00 น. แยกย้ายรอนัดหมายใหม่วันพรุ่งนี้

สระแก้วยังท่วมหนัก อรัญประเทศ น้ำเพิ่มขึ้น

สระแก้วแม้ฝนหยุดแล้ว แต่น้ำยังขยายวงกว้างท่วมเมืองอรัญประเทศ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 50-150 ซม. ขณะที่ อ.ตาพระยา หลายเส้นทางน้ำเริ่มลด