fbpx

นายกฯ ร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลี

ทำเนียบรัฐบาล 26 ต.ค.-นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 เน้นย้ำการรับมือโรคโควิด-19 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายในอนาคต และสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมผู้นำและผู้แทนสมาชิกอาเซียน และนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 มีการหารือในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ที่มีความแนบแน่นและคืบหน้า ทั้งความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และความมุ่งหวังในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะนโยบายมุ่งใต้ใหม่และนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของอาเซียนที่ไม่ประสงค์ให้ภูมิภาคเป็นพื้นที่ของการแข่งขัน และการเผชิญหน้า โดยเฉพาะระหว่างประเทศมหาอำนาจ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียินดีที่จะร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมฯ ว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียน อาทิ มุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (AOIP) และกรอบการพื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน กับนโยบายมุ่งใต้ใหม่และนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัสของสาธารณรัฐเกาหลี


ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอ 4 ประเด็นสำคัญ สำหรับก้าวต่อไปที่มั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย การยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยที่โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน การรับมือและกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมได้นั้น ต้องเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา ซึ่งไทยขอขอบคุณที่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนสนับสนุนเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด-19 ในวันนี้ และนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าการสนับสนุนอย่างจริงจังของสาธารณรัฐเกาหลีจะมีส่วนต่อการผลิต วิจัย และพัฒนาวัคซีน ตลอดจนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภูมิภาคต่อไป

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต และควรมุ่งเน้นเรื่องการฟื้นฟูและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยกำลังมุ่งสู่ Next Normal ด้วยการพลิกโฉมประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution – 4IR) ควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด เมืองอัจฉริยะ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ ไทยจึงขอสนับสนุนข้อริเริ่มของสาธารณรัฐเกาหลีในการจัดตั้งศูนย์ในด้านต่าง ๆ ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัสใน 4 สาขาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือที่กล่าวมาได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทุกฝ่ายควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางดิจิทัล

ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านกองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือตามแนวทางใหม่ อาทิ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย Green New Deal ของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ โดยการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อยุคใหม่และสื่อดิจิทัล ทั้งดนตรี ภาพยนตร์ กีฬา ตลอดจนศิลปินดารา รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากศูนย์ต่างๆ อาทิ ศูนย์อาเซียน-เกาหลี ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่กรุงเทพฯ และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่นครปูซาน


นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีที่ใช้ soft power เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงประเด็นสําคัญระดับโลกได้อย่างแนบเนียน ทั้งการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนา ที่ยั่งยืน และการสร้างความหวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึงการแสดงผลงานดนตรีในช่วงพิธีเปิดกิจกรรม SDG Moment ครั้งที่ 2 ในห้วงการประชุม UNGA ครั้งที่ 76 ที่ผ่านมา และการมุ่งเน้นการสร้างสันติภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ไทยพร้อมร่วมมือกับอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลี ในการสร้างสันติภาพที่ถาวรบนคาบสมุทรเกาหลี รวมทั้งเล็งเห็นความจำเป็นของการรักษาพลวัตของการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี ไทยหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะกลับเข้าสู่การเจรจาโดยเร็ว เพื่อให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสนับสนุนประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีในการกล่าวในพิธีเปิดกิกรรม SDG Moment ว่า ภัยพิบัติทั้งหมดในโลกมีความเชื่อมโยงถึงกัน และหากปัญหาเชื่อมโยงถึงกัน ทางแก้ไขก็เป็นเช่นนั้น โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า สันติสุข ความปลอดภัย และความเจริญรุ่งเรืองของโลกก็เชื่อมโยงกันด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงขอยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะร่วมแก้ไขปัญหาและฟันฝ่าความท้าทายต่าง ๆ ไปพร้อมกับทุกประเทศต่อไป.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

คู่กรณี ร.ต.ท.นายหนึ่ง วอนเปิดกล้องวงจรปิด ยันโดนอีกฝ่ายทำร้ายก่อน

ชายวัย 32 ปี คู่กรณี ร.ต.ท.นายหนึ่ง วอนเปิดกล้องวงจรปิด สน.ทางด่วน ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่ฝ่ายใดก่อน ยันโดนอีกฝ่ายทำร้ายก่อนและชักอาวุธปืนข่มขู่

คนร้ายชิงทรัพย์แบงก์ออมสินถูก รปภ.ฮึดสู้แทงดับ

คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทรัพย์ธนาคารออมสิน สาขาทียูโดมรังสิต รปภ.ฮึดต่อสู้ แทงคนร้ายเสียชีวิต ส่วนตัวเองบาดเจ็บ

หนุ่มแว้นขี่โชว์หวาดเสียว สุดท้ายดับคาถนน

หนุ่มแว้นขี่ จยย. โชว์ส่ายไปมา บนถนนพหลโยธิน ขาเข้าเมืองสระบุรี สุดท้ายพบล้มกลางถนน เสียชีวิต เจ้าหน้าที่้เร่งตรวจสอบว่าเสียหลักล้มเอง หรือถูกเฉี่ยวชน

ข่าวแนะนำ

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ

นครศรีธรรมราช ยังขึ้นธงแดง เตือนระวังสถานการณ์น้ำ

“ไบเดน” ประกาศไม่ล็อกดาวน์ แม้โอไมครอนระบาด แต่ก็จะใช้วิทยาศาสตร์ เข้ารับมือกับไวรัสทุกสายพันธุ์ เน้นตรวจโควิดถึงบ้าน เร่งฉีดวัคซีน

เปิดใจว่าที่นายก อบต.โชคชัย สาวสวยดังสนั่นโซเชียล

เปิดใจ “น้องปุ๋ย” ว่าที่นายก อบต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร สาวสวยดีกรีปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังสนั่นโซเชียล