fbpx

ผ่านฉลุย ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

รัฐสภา 22 มิ.ย.- รัฐสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ วาระ 2-3 รณรงค์ได้อย่างเสรี ประชาชนเข้าชื่อขอ ครม.ทำประชามติได้ เพิ่มวิธีการออกเสียงทางออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมของรัฐสภาวันนี้ (22 มิ.ย.) มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในวาระที่ 2 รายมาตรา โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีทั้งสิ้น 67 มาตรา มีสาระสำคัญ อาทิ การให้อำนาจประชาชนเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อ ยื่นเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาออกเสียงประชามติในเรื่องต่างๆ ได้ รวมทั้งให้อำนาจ ,ประชาชน พรรคการเมือง และกลุ่มต่างๆ ในสังคมสามารถรณรงค์การออกเสียงประชามติได้อย่างเสรี ,เพิ่มวิธีการออกเสียงประชามติ นอกจากการกาบัตรในคูหาแล้ว ให้สามารถออกเสียงทางไปรษณีย์ หรือการออกเสียงโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือออกเสียงผ่านระบบออนไลน์ได้ในอนาคต ,กรณีออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีกำหนดวันออกเสียงภายใน 120วัน ,ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี ,ผู้ใดทำลายบัตรออกเสียงหรือจงใจทำ ให้เป็นบัตรเสีย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 20,000 บาท  หากเจ้าพนักงานทำเองเสีย  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับ 200,000 บาท ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ,ผู้ใดทำลายเครื่องลงคะแนน หรืออุปกรณ์ในการออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 หากเจ้าพนักงานทำเองเสีย  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับ 200,000 บาท ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ,ผู้ใดกระทำการทุจริต อาทิ ใช้บัตรปลอมลงคะแนน นำบัตรออกจากสถานที่ออกเสียง  แจ้งข้อมูลการออกเสียงต่อผู้อื่น หรือออกเสียงแทนผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ,ผู้ใดก่อความวุ่นวาย หรือกระทำการอันเป็นการรบกวนในการออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท ,


ผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เล่นการพนัน ซื้อหรือขายเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และตัดสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี ,ห้ามขนคนไปออกเสียงประชามติ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่ไม่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งเหมือนในอดีต ,กรณีกรรมการประจำหน่วยจงใจนับบัตร หรือรวมเอาคะแนนออกเสียงประชามติผิดไปจากความเป็นจริง ต้องระว่างโทษจำคุก 10 ปี ปรับถึง 200,000 บาท ตัดสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักรด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมร่วมรัฐสภาใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อนจะลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติในวาระที่ 3 ด้วยมติเสียงข้างมาก  611 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากนั้นลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 503 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 5 เสียง โดยจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว.ฐานะ กมธ.ได้หารือกับที่ประชุมหลังจากที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประชามติแล้วว่า ขอให้ประธานวินิจฉัยความต่อการใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่ยังมีข้อขัดแย้ง คือ ข้อ 108 กำหนดให้ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการปฏิรูปให้ทำเป็น 3 วาระ และให้นำความหมวด4 บังคับใช้โดยอนุโลม และข้อ 102 ที่กำหนดให้ ภายใน 15 วันที่ร่างกฎหมายที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ให้ประธานรัฐสภาส่งไปยังศาลฏีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น หากศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อทักท้วงภายใน 10 วันที่ได้รับเรื่อง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนทูลเกล้าฯ ต่อไป กรณีที่องค์กรให้ความเห็นว่ามีข้อความใดที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาแก้ไข  ตนจึงขอให้วินิจฉัยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน

ทั้งนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่การประชุมขณะนั้น กล่าวว่า การหารือดังกล่าวไม่มีผล แต่สามารถทำเป็นญัตติยื่นต่อประธานรัฐสภาว่า ดำเนินการถูกต้องหรือไม่ และขาดขั้นตอนใดหรือไม่ และข้อหารือขอให้หารือนอกรอบ จากนั้นได้พักการประชุม 20 นาที เพื่อให้สมาชิกได้พักรับประทานอาหาร ก่อนจะเริ่มพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ…. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..)พ.ศ…. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้

อธิบดีกรมควบคุมโรคแจงเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 9 ส.ค.นี้ มีทั้งหมอพยาบาลด่านหน้า ,ผู้สูงอายุ ,ป่วย 7โรคเรื้อรัง และเด็กอายุ 12 ปี ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด แจงเหตุต้องผสมน้ำเกลือเป็นสูตรของทางไฟเซอร์เอง 1 ขวด ฉีดได้ 6 โดส และ 1โดส ใช้แค่ 0.3 ซีซี ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ย้ำการเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาฯ จะเก็บได้แค่ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องนัดหมายแม่นยำเพื่อการฉีดให้ได้ตามเป้า คาดฉีดครบภายในเดือนสิงหาคม

สั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุเฮสั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน พร้อมขยายโครงการพักหนี้คนแก่ให้อีก 6 เดือนถึง มี.ค.65

ข่าวแนะนำ

หนุ่มช็อก! ถูกเรียกเก็บค่าไฟกว่า 3 แสนบาท

หนุ่มสัตหีบแทบช็อก ทั้งบ้านอยู่กันแค่ 3 คน มีแอร์ตัวเดียวไม่ค่อยได้เปิด ถูกเรียกเก็บค่าไฟเดือนเดียวกว่า 300,000 บาท อยากฝากให้บุคคลที่เกี่ยวช่วยตรวจสอบ

ศบค.ขยายล็อกดาวน์อีก 14 วัน เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จว.

ศบค. เคาะขยายล็อกดาวน์อีก 14 วัน ถึง 18 ส.ค.64 ปรับพื้นที่แพร่ระบาดเชื้อโควิด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 13 จังหวัดเป็น 29 จังหวัด

วอด 10 คูหา ไฟไหม้ตลาดร้อยปีบ้านแพ้ว

เสียหาย 10 คูหา ไฟไหม้ตลาดร้อยปีบ้านแพ้ว ชาวบ้านบางส่วนกลับเข้าไปรื้อหาทรัพย์สินที่อาจหลงเหลืออยู่ ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากสายไฟริมคลองลัดวงจร