fbpx

เพิ่มความเข้มชายแดนป้องกันนำเชื้อเข้าประเทศ

กอ.รมน. 20 เม.ย.-ประชุมนขต.กอ.รมน.ให้ทำงานที่บ้าน ลดกำลังพลเข้าทำงานที่ออฟฟิศเหลือ 1 ใน 4 ย้ำให้ระวังตัวมากขึ้น เพราะมีโอกาสติดเชื้อได้ตลอด ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ตรวจเข้มชายแดนป้องกันนำเชื้อเข้าประเทศ


พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) เปิดเผยว่า กอ.รมน.ประชุมหน่วยขึ้นตรงครั้งที่ 4/2564 โดยมีพล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการกอ.รมน.เป็นประธาน และมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง(นขต.) ของกอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนกอ.รมน.ภาค 1-4 ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา เรื่องการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่พักอาศัย (Work From Home) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันที่พบการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นจากหลายกลุ่มก้อน กระจายไปในพื้นที่ทั่วประเทศ

“เลขาธิการกอ.รมน.สั่งการให้นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) จัดบุคลากรปฏิบัติงาน ณ พื้นที่พักอาศัย (Work From Home) ให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศบค. โดยให้กำลังพลหมุนเวียนบุคลากร มาปฏิบัติงานณ ที่ตั้งปกติของหน่วยจำนวน 1 ใน 4 ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.เป็นต้นมา โดยให้คำนึงถึงภารกิจลักษณะงาน ประสิทธิภาพของการทำงาน และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานส่วนรวม” โฆษกกอ.รมน. กล่าว


พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยจะแสดงตนต่อผู้บังคับบัญชาผ่านระบบ Social Network ที่หน่วยพิจารณาตามความเหมาะสมในเวลา 08.30 และ 13.00 น.ของทุกวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย กรณีที่มีการประชุมเป็นทางการจะประชุมผ่านระบบ Video Teleconference และสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา โดยห้ามเดินทางข้ามจังหวัดในห้วงที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่มีคำสั่งให้หน่วยงานราชการใช้มาตรการ (Work From Home) เต็มรูปแบบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ถึงสิ้นเดือนนี้

โฆษกกอ.รมน. กล่าวว่า ที่ประชุมกำชับให้กอ.รมน.บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยกระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ กอ.รมน.โดยศูนย์อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน (ศรมน.) ได้ใช้ช่องทางของกอ.รมน.ภาคและกอ.รมน.จังหวัด สร้างความรู้ความเข้าใจ

“ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ ลดอาการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิต รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ดังนี้1. การบริหารสถานการณ์ในห้วงปัจจุบัน มุ่งเน้น 3 มาตรการหลักได้แก่ การฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ การปิดสถานบันเทิง ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 19 และการ Work From Home จัดให้มีการเรียนการสอบแบบออนไลน์ หรือจัดการประชุมทางไกลแบบมีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการเตียงในการรับรองผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม” พล.ต.ธนาธิป กล่าว


โฆษกกอ.รมน. กล่าวว่า 2. ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ เฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ เน้นย้ำมาตรการด้านสาธารณสุขที่เน้นการคัดกรองเชิงรุก เพื่อจำกัดวง และลดการแพร่กระจายของโรค ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงของโรค 3.ในส่วนของมาตรการป้องกันทางสังคม เน้นการลดกิจกรรมชุมนุมสังสรรค์หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ยังคงเข้มงวดตามมาตรการ D-M-H-T-T และเพิ่ม A คือ Application ไทยชนะและหมอชนะ สำหรับมาตรการองค์กรนั้น จะเน้นการใช้มาตรการ (Work From Home)

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า 4. ตรวจสอบและสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน 5. ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนบังคับใช้มาตรการที่ศบค. กำหนดอย่างเข้มงวด พิจารณาปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ โดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงแนวทางการบริหารสถานการณ์ของรัฐบาลต่อไป

“เลขาธิการกอ.รมน.เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้น เนื่องจากทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้ จากการพบปะและทำกิจกรรมต่าง ๆ จึงขอให้ข้าราชการที่สงสัยว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไปรับการตรวจ หากได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ขอให้แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายทราบเพื่อบริหารจัดการต่อไป ส่วนกอ.รมน.ภาคและกอ.รมน.จังหวัดให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสสจ.จังหวัดเต็มที่ ทั้งเรื่องการเข้าตรวจสถานบริการต่าง ๆ การตั้งโรงพยาบาลสนาม และขอให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศ โดยขอให้ทุกหน่วยเพิ่มมาตรการป้องกันสูงสุดจนกว่าจะพ้น 14 วัน” โฆษกกอ.รมน. กล่าว.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

อุตุฯ เตือนฝนตก-ลมแรงทั่วไทย กทม. ตก 70%

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ อีสาน กลาง และตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง กทม.-ปริมณฑล ฝน 70%

คลังย้ำเลือก ‘คนละครึ่ง-ยิ่งใช้ยิ่งได้’ เพียงโครงการเดียว

คลัง เปิดทางคนพลาดลงทะเบียนครั้งก่อน เข้าร่วม “คนละครึ่ง” เฟส 3 เพิ่มอีก 16 ล้านคน ย้ำต้องไม่ซ้ำโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” คืนเงินเป็นส่วนลดให้ผ่าน E-Voucherไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน กระตุ้นการใช้จ่าย

ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ทรงอวยพรวันเกิด “อาร์ชี”

สมาชิกราชวงศ์อังกฤษทรงอวยพรวันเกิดให้แก่อาร์ชี พระโอรสของเจ้าชายแฮร์รีกับเมแกน ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ซึ่งมีพระชันษาครบ 2 ปี ในวันนี้

ข่าวแนะนำ

กทม.ลุยฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 3 เขตใหญ่

กทม.จัดทีมดาวกระจายใน 6 กลุ่มเขต คัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดให้ได้3พันคนต่อวัน พร้อมฉีดวัคซีนในชุมชนใหญ่ที่พบการแพร่ระบาดสูง

ไฟเซอร์รับสำรองวัคซีนให้ไทย 10-20 ล้านโดส

“อนุทิน” เผยไฟเซอร์ รับปากสำรองวัคซีนให้ไทยแล้ว ประมาณ 10-20 ล้านโดส ครอบคลุมเด็ก 12 ปี ขึ้นไป ขณะที่กรมควบคุมโรค ไม่เคยดึงนักธุรกิจมาฉีดวัคซีนเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่วนการเดินทางไปฉีดที่สหรัฐ ย้ำ กต.ออกหนังสือชี้แจงว่า แต่ละรัฐมีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน ชี้บางคนที่ฉีดได้เพราะถือกรีนการ์ด ซึ่งเท่ากับเป็นการให้ข้อมูลไม่หมด

สหรัฐคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ WL

สหรัฐฯ ประกาศคงสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ WL ต่อไปอีก กรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งเป้าผลักดันให้หลุดจาก WL ในอนาคต