fbpx

แก้ปัญหาเบิกจ่ายงบฯ อปท.

            ผู้ตรวจการแผ่นดิน  วันนี้ ( 19 เม.ย.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน หาทางออกงบประมาณ อปท. แก้ปัญหาเบิกจ่ายไม่ทันตามปีงบประมาณ  ประสาน มท.-สำนักงบฯ ช่วยกลั่นกรองโครงการ  วินิจฉัย พ.ร.บ.งบฯปี 61 มาตรา 43 และ 55 ไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 


            พล.อ.วิทวัส  รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  พร้อมด้วยนายอดิศร ร่มสนธิ์  รองเลขาธิการ และคณะ ร่วมประชุมกับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ  ผ่านระบบ Zoom  หลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.ร้องเรียนกรณีมีปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่อันเกิดจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

            พล.อ.วิทวัส  เผยว่าสำนักงานเทศบาลนครยะลาได้ร้องเรียนกรมบัญชีกลางกรณีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาเบิกเงินจากคลังไว้ก่อน พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 – 2562  ที่ได้ขอกันไว้ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด  ทำให้งบประมาณนั้นต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นต้องจัดหางบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้แก่คู่สัญญาที่ได้เข้าทำสัญญาโดยสุจริตไว้แล้ว  และอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ก็อาจพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย หรือมีความจำเป็นน้อยกว่าไปตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อเบิกจ่ายให้แก่คู่สัญญา  หากเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน  อาจขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำเงินสะสมไปใช้ในกรณีดังกล่าว  ซึ่งสำนักงานเทศบาลนครยะลาเห็นว่า พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 และมาตรา 55 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย  เป็นการสร้างปัญหาความอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ ไม่ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


            พล.อ.วิทวัส  กล่าวว่า พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์เพื่อให้การบริหารจัดการการใช้งบประมาณของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานของรัฐที่ใช้งบประมาณแผ่นดินต้องมีวินัยการเงิน – การคลัง รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างถูกต้อง  มีระบบ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้  ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้หน่วยงานทราบก่อนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  โดยคาดว่ายังมี อปท. อื่นๆ กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ  ที่อาจจะประสบปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ด้วย  ซึ่งจากการหารือในวันนี้เพื่อให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงระบบ

                 ผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้มีคำวินิจฉัย ดังนี้  คือ พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 และมาตรา 55 ไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน และเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณไม่ได้  รวมทั้งไม่มีเงินสะสมเพียงพอที่จะนำไปจ่ายให้กับคู่สัญญา มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พิจารณากลั่นกรองโครงการของ อปท. ที่เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าว  โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามขอใช้งบกลางไปยังสำนักงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ อปท. ดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้            

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการติดตาม กำกับดูแล การบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ  ให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำร่างขอบเขตงาน  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการล่วงหน้า  เพื่อที่ว่าเมื่องบประมาณของปีใหม่ได้รับการจัดสรรมาแล้วจะได้ลงนามในสัญญาได้ และใช้จ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนดเวลา .- สำนักข่าวไทย 


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

นพ.ยง ตอบ5คำถามพบบ่อย การฉีดวัคซีนโควิดกับผู้หญิง

“นพ.ยง” ตอบคำถามสุภาพสตรีมีประจำเดือนหรือกำลังจะมี สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้, เตรียมตัวมีบุตร หรือแม่ให้นมบุตร ฉีดวัคซีนได้, และยังไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าวัคซีนจะมีผลทำให้มีบุตรยาก

ทุเรียนต้นใหญ่เติบโตจากน้ำปลาร้า

พาไปดูทุเรียนโบราณ ซึ่งเป็นต้นแรกของ จ.ปราจีนบุรี ที่มีอายุเกิน 100 ปีแล้ว ลำต้นสูงใหญ่ขนาด 2 คนโอบ ออกลูกดกปีละไม่น้อยกว่า 300 ลูก เจ้าของบอกมีเคล็ดลับดีจากน้ำปลาร้า

ด่วน! นนทบุรีสั่งปิดอพาร์ตเมนต์ย่านพิบูลสงครามหลังพบติดโควิดอื้อ

ผู้ว่าฯ นนทบุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิดเพิ่มเติม เป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยพิบูลสงคราม 21 ห้ามเข้า-ออกอาคารมีผลตั้งแต่วันนี้ หลังพบผู้พักอาศัยในอาคารติดเชื้อโควิดหลายคน

โควิดวันนี้ ติดเชื้อรวม 2,256 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

โควิด-19 รายใหม่ วันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,256 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,073 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 183 ราย ยืนยันสะสม 67,187 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,701 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

ข่าวแนะนำ

ทั่วไทยยังเจอฝน ลมกระโชกแรง กลางวันอากาศร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยทั่วไทยยังเจอฝน ลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนกลางวันอากาศร้อน ภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด 39 องศาฯ ขณะที่กรุงเทพฯ -ปริมณฑล มีฝนร้อยละ 10

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายโควิด มีผล 17 พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 ปรับโซนสีจังหวัด คงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 4 จังหวัด นั่งกินอาหารในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม มีผลตั้งแต่ 17 พ.ค.64