fbpx

3 พันธมิตรสร้าง Springboard เพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาดทุนให้ SMEs/Startups

กรุงเทพฯ 27 ส.ค.-เปิดตัวความร่วมมือโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


3 พันธมิตรผนึกกำลังสร้าง Springboard เพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดทุน ให้ SMEs/Startups โดยร่วมกันพัฒนา Embryo Incubation Program ที่เป็น Incubation สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจประเทศ พร้อมเปิดตัว 25 กันยายน 2564 นี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ เปิดตัวความร่วมมือสร้าง Springboard เพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดทุน ให้กับ SMEs/ Startups  โดยร่วมกันพัฒนา ‘EMBRYO Incubation Program’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ LiVE Incubation Program มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs/Startups เพิ่มศักยภาพ เพื่อพร้อมสำหรับการเติบโต แผนการพัฒนา

ตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SME หรือ SME Board ที่จะเปิดให้บริการในปลายปี 2564 นี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะเพิ่มโอกาสให้ SMEs/ Startups เข้าถึงแหล่งทุนผ่านตลาดทุน เพื่อเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่และก้าวสู่ตลาด mai และ SET ต่อไปในอนาคต โดยหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการระดมทุนผ่าน SME Board นี้ บริษัทจำต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้ร่วมกันพัฒนา “EMBRYO Incubation Program” เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับ SMEs/ Startup ในการระดมทุนผ่าน SME Board โดยออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ ประกอบด้วย Roadmap to Capital Market เปิดประตูสู่เส้นทางในตลาดทุน (SME Board-> mai-> SET) Readiness Checklist เช็คสถานะความพร้อมของธุรกิจตัวเอง เพื่อสร้างแผนการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมาย Business Model for Growth พัฒนาโมเดลธุรกิจกับวิทยากรชั้นนำ สู่กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน Financial & Accounting ปรับระบบหลังบ้านให้พร้อมก่อนระดมทุน และ Win Strategy วางกลยุทธ์ธุรกิจสู่การเติบโต พร้อมไปกับการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในระหว่างเข้าการอบรมเป็นรายบริษัท นอกจากนี้ เมื่อสำเร็จการอบรม บริษัทที่เข้าอบรมสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อใช้ในการสร้างความพร้อมของบริษัท อาทิ การจัดทำระบบงานที่สำคัญ สูงสุดบริษัทละ 50,000 บาท


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมการระดมทุนของธุรกิจใหม่ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ สำหรับความร่วมมือกับหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้โครงการ EMBRYO Incubation Program นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs / Startups ผ่านเครือข่ายของหอการค้าไทย และเชื่อว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าตลาดทุนให้กับผู้ประกอบการ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย  กล่าวว่า การผลักดันผู้ประกอบการ SMEs และ  Startups ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ให้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนถือเป็น Springboard ที่จะผลักดันให้บริษัทขนาดเล็กขึ้นสู่ขนาดกลางได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นความร่วมมือที่จะสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งโครงการ “EMBRYO Incubation Program” ที่ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นโครงการที่จะพัฒนาให้ SMEs/Startups ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมกับการปรับระบบหลังบ้าน หรือระบบภายในของธุรกิจที่ต้องสอดรับกับการเติบโต ผมต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ได้เป็นผู้จัดหลักสูตรนี้ และด้วยความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประกอบกับมีคณาจารย์และเครือข่ายทีมที่ปรึกษาธุรกิจ  ผมเชื่อว่า  SMEs/Startups จะได้รับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และ เตรียมความพร้อมของตนเองสู่การเข้าระดมทุนในตลาดทุนต่อไป และต้องขอขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้ร่วมมือทั้งทางการออกแบบโครงการร่วมกัน และได้ให้การสนับสนุนเงินทุนจาก กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ให้กับ SMEs/Startups ที่เข้าร่วมโครงการ “EMBRYO Incubation Program”  ขอเชิญชวน SMEs/Startups เข้าร่วมโครงการนี้ และวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดี และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ SMEs/ Startup ไทยจะ Springboard และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ไทย มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ  99.5ของผู้ประกอบการทั้งหมด มีบทบาทต่อการจ้างงานราวร้อยละ  70 และด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจในวันนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และประสบกับปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่จะช่วย SMEs ไทยรอด และ เติบโต ด้วยการเข้ามาเตรียมความพร้อม และเรียนรู้ถึงโอกาสในการเข้าสู่การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับ SME หรือ SME Board


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทุนของ SMEs/Startups ในครั้งนี้ ผมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความตั้งใจในจัดโครงการ “EMBRYO Incubation Program” เราได้เตรียมความรู้ เครื่องมือสนับสนุน และผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาช่วย SMEs/ Startups ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการปรับระบบต่างๆให้สอดรับกับกลยุทธ์การเติบโต และพร้อมให้คำปรึกษาทางธุรกิจ โดยโครงการนี้เราได้พันธมิตรชั้นนำอาทิ PwC Thailand, Baker McKenzie, APM Asset Pro Management ที่จะมาร่วมกันให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรม สุดท้ายนี้ การผนึกกำลังของ 3 องค์กรในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับ SMEs/Startups ไทยในอนาคตอันใกล้นี้ “Level UP Your Business Future”  by EMBRYO Incubation Program ได้.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

จ่อแจ้งข้อหาวินัยร้ายแรง อดีต ผกก.โจ้ และพวก

จเรตำรวจเตรียมเข้าแจ้งข้อกล่าวหาวินัยร้ายแรง อดีต ผกก.โจ้ และพวก ในเรือนจำวันนี้ ให้สิทธิโต้แย้งไม่เกิน 15 วัน เบื้องต้นพบความผิดแตกต่างกันตามพฤติการณ์

อุตุฯ เตือนประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้น-กทม.ฟ้าคะนอง 80%

กรมอุตุฯ เผยบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสานตอนล่าง และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางแห่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 80% และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

รวบ “น้องไข่เน่า” พร้อมแฟนหนุ่ม คาโรงแรมย่านบางพลี

ตำรวจไซเบอร์บุกจับ “น้องไข่เน่า” พร้อมแฟนหนุ่ม ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ ยืนยันไม่ได้ต้องการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอลามกให้กับบุคคลทั่วไปได้ดู ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องลุกลามบานปลายจนถูกดำเนินคดี

ครม. เคาะงบกลาง 27,000 ล้าน ขยายเวลาลดค่าน้ำ/ค่าไฟ

บัตรคนจน เฮ! ครม. เห็นชอบงบกลาง 27,000 ล้านบาท ขยายเวลาลดค่าน้ำ/ค่าไฟ ตั้งแต่ ต.ค 64-ก.ย.65 อุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และค่าเดินทาง คงเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาท เตรียมเปิดลงทะเบียน”บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ ดูแลผู้มีรายได้น้อย

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เตือนเหนือ-กลาง-ตอ.-ใต้ฝั่ง ตต.ฝนตกหนักมากบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคอีสาน และภาคใต้ฝั่งตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ม.2 เครียดถูกโกงสั่งมือถือ เส้นเลือดสมองแตก ดับสลด

กลายเป็นอุทาหรณ์สุดเศร้าสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เมื่อเด็กนักเรียนวัย 14 ปี คนหนึ่ง ที่เชียงใหม่ สั่งซื้อมือถือมือ 2 ทางออนไลน์ เพื่อใช้เรียนออนไลน์ ในราคา 5,000 บาท แต่กลับถูกโกงจนเครียด เสียใจ สงสารพ่อแม่ที่ต้องลำบากทำงานหาเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้ สุดท้ายน้องเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต ล่าสุดพ่อแม่แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ขายสินค้าให้ถึงที่สุด

ครม.เห็นชอบปรับปรุง คนละครึ่งเฟส3 เปิดทางสั่งอาหารเดลิเวอรี่

ครม.เห็นชอบปรับปรุง “คนละครึ่ง เฟส3” เปิดทางให้สั่งอาหารผ่าน Food Delivery Platform เริ่ม 4 ตุลาคม นี้ Grab ลดค่าจัดส่งอาหาร 25 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 150 บาท, LINEMAN เก็บค่าส่วนแบ่งไม่เกินร้อยละ 20

ครม.เคาะเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มใช้สิทธิ ต.ค.นี้

โฆษกรัฐบาลเผยที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เริ่มใช้สิทธิ ต.ค.นี้ พร้อมปรับหลักเกณฑ์ทัวร์เที่ยวไทยให้เดินทางได้ทุกวัน