fbpx

สลากฯ พร้อมจำหน่ายสลากฯผ่านตัวแทน 51 จุด เริ่ม 1 ก.ค. นี้


นนทบุรี 1 พ.ค. – สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) พร้อมจำหน่ายสลากฯ ผ่านตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี จำนวน 51 จุด เริ่มงวดวันที่ 1 ก.ค.64


พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวโครงการ GLO Official Sellers สร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากฯ ได้ตามราคา 80 บาท นำร่องพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี มีตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers จำนวน 51 จุด โดยการจ่ายเงินในการซื้อ-ขายสลากฯ จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อป้องกันการซื้อ-ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด 80 บาท ซึ่งนำไปสู่การลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับการจำหน่ายสลากฯ ผ่านโครงการ คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายในงวดแรก งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายเกินราคาหน้าสลากฯ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากการสำรวจเกินกว่าราคา 80 บาท ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ซื้อ สำนักงานฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีความตั้งใจจริงในการหาแนวทาง/มาตรการต่างๆ มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของโครงการ GLO Official Sellers ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากฯ ได้ตามราคา 80 บาท และลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่าย (รายเดิม) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ พร้อมยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers ของสำนักงานฯ และจะต้องผ่านการคัดเลือกให้จำหน่ายสลากฯ ในพื้นที่นำร่องของโครงการฯ เพื่อให้การควบคุม การติดตามประเมินผล เป็นไปอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต (เขตละ 1 ราย) และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 อำเภอ (อำเภอละ 1 ราย) ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ประเภทบุคคลทั่วไปส่วนกลาง (รายเดิม) และตัวแทนจำหน่ายสลากบุคคลทั่วไป จังหวัดนนทบุรี (รายเดิม) เข้าร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 มียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 520 ราย แบ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร 460 ราย และจังหวัดนนทบุรี 60 ราย


ในส่วนของการตรวจสอบ สำนักงานฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดจำหน่ายของผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 และวันที่ 19-20 เมษายน 2564 รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาตามที่ประกาศไว้ ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 275 ราย แบ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 241 ราย และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 34 ราย และได้ทำการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers และทำการคัดเลือก (Random) ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ไปเมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers Sellers จำนวน 51 ราย ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 ราย (46 เขต) และจังหวัดนนทบุรี 5 ราย (5 อำเภอ) สำหรับอีก 5 ราย (4 เขต 1 อำเภอ) ได้แก่ เขตคลองสามวา คันนายาว สะพานสูง ภาษีเจริญ และไทรน้อย ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ ไม่เข้ารับการอบรม และขอสละสิทธิ์หลังจากได้รับคัดเลือก

สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers จะได้รับการเพิ่มสลากให้ จำนวน 20 เล่ม รวมสลากที่ได้รับไปจำหน่ายต่องวด จำนวน 25 เล่ม เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสลากฯ ณ จุดจำหน่าย สำหรับการจ่ายเงินในการซื้อ-ขายสลากฯ จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อป้องกันการซื้อ-ขายสลากฯ เกินราคาที่กำหนด 80 บาท โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับการจำหน่ายสลากฯ ผ่านโครงการ พร้อมนี้จะได้รับสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์เครือข่าย GLO Official Sellers เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจุดจำหน่าย เครือข่าย GLO Official Sellers ประกอบด้วย แผงจำหน่ายสลากฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) เสื้อกั๊ก ตราประทับสัญลักษณ์ และป้ายอะคริลิกประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ สำนักงานฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายตามแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายของตัวแทน โดยจะเริ่มจำหน่ายในงวดแรก งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ ภายใต้ข้อปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานฯ กำหนด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามสำนักงานฯ จะดำเนินการกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเข้มงวด โดยจะบอกเลิกสัญญา และยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย และเรียกคืนทรัพย์สินที่สำนักงานฯ มอบให้ทั้งหมด รวมทั้งริบหลักประกันทั้งจำนวนทันที

ผู้อำนวยการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การแถลงข่าวในวันนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และดำเนินการขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว สำหรับความคาดหวังในการดำเนินโครงการ GLO Official Sellers ของสำนักงานฯ คือ การแก้ไขและลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ ทำให้ประชาชนสามารถซื้อสลากฯ ได้ตามราคาที่กำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th โดยจากนี้ไปสำนักงานฯ จะติดตามผลอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่ทุกจุดจำหน่าย หากโครงการฯ ได้รับการตอบรับที่ดี จะได้พิจารณาขยายพื้นที่โครงการฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป และหากว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ สำนักงานฯ จะพิจารณาทบทวนด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประกาศการจัดสรร “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 อีก 1,238 บริษัท เป็นจำนวน 302,618 คน

อาจารย์ ม.ดัง มือเป็นแผล หั่นหมูจนติดเชื้อดับ

ชาวพิษณุโลกผวาโรคไข้หูดับ หลังมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยซื้อหมูจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมาหั่นเป็นชิ้น เพื่อทำหมูกระทะ แต่มือคนหั่นมีแผล ทำให้เชื้อเข้าไปในกระแสเลือด สุดท้ายเสียชีวิตด้วยโรคไข้หูดับ

ข่าวแนะนำ

บช.น.จัดกำลังรับมือม็อบ 24 มิ.ย.64

ผบช.น.จัดกำลังรับมือการชุมนุมหลายกลุ่มในวันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.) ขอให้เคารพกฎหมาย และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดแจ้งจัดการชุมนุม

นายกฯ ค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.144 และ 185

นายกฯ ค้านปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และ 185 เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการทุจริตและปิดช่องว่างไม่ให้มีการแทรกแซงการจัดทำงบประมาณและการบริหารราชการแผ่นดิน

สธ.จ่อยกระดับ รพ.สนามพื้นที่ กทม. ดูแลโควิดสีเหลือง

รมว.สาธารณสุข เผยเตรียมยกระดับโรงพยาบาลสนามพื้นที่ กทม. ให้ดูแลผู้ป่วยโควิดอาการสีเหลือง เพิ่มเตียงในโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยหนัก