fbpx

ส่งเสริมเทคโนโลยีแทนการเผาในพื้นที่เกษตรลด PM2.5

กรุงเทพฯ 28 ม.ค. – รมว.เฉลิมชัยกำชับทุกหน่วยงานควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผา เพื่อลดฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหลายพื้นที่


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ดูแลปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่เกษตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา รวมถึงเร่งรัดจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร และการสาธิตการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการเผา รวมถึงทราบแนวทางการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา จัดให้มีการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการเผา ตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสาธิตการใช้เทคโนโลยีการไถกลบตอซังฟางข้าวทดแทนการเผาโดยให้ชุมชนเกษตรเป็นผู้บริหารจัดการ การให้บริการเครื่องจักรกลเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานและใกล้เคียง รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อใช้เป็นกลไกในการปฏิบัติการลดการเผาเศษซากพืช

ขณะนี้สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันรุนแรงเป็นประจำทุกปีประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แพร่ ตากและอุตรดิตถ์ โดนมีเกษตรกรดำเนินการใช้เทคโนโลยีทดแทนการเผาตามที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วเช่น ไถกลบตอซัง 22,683 แห่ง พื้นที่รวม 461,647 ไร่ สามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยกว่า 85 ล้านบาทโดยประมาณ (มูลค่า NPK เท่ากับ 184.38 บาท/ไร่) ผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ 24,623 แห่ง น้ำหนักรวม 4,668 ตัน ให้เกษตรกรได้ใช้ในไร่นาตนเอง แล้วจำหน่ายในราคา 4 บาท/กิโลกรัม การเพาะเห็ดฟาง จำนวน 521 แห่ง ผลผลิตรวมกว่า 550 ตัน จำหน่ายราคา 100 – 150 บาท/กิโลกรัม , ผลิตอาหารสัตว์/ฟางอัดก้อน 11,018 แห่ง 7,396,001 ก้อน น้ำหนักรวม 123,367 ตัน (น้ำหนักฟางอัดก้อน 15 – 20 กิโลกรัม/ก้อน) จำหน่ายราคา 30 บาท/ก้อน ผลิตวัสดุปลูก 285 แห่ง น้ำหนักรวม 91 ตัน จำหน่ายราคา 2 – 3 บาท/กิโลกรัม ผลิตถ่านอัดแท่ง 20 แห่ง น้ำหนักรวม 144 ตัน จำหน่ายราคา 20 บาท/กิโลกรัม ปลูกพืชทางเลือกเช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ทดแทนหรือแซมพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดบนที่สูง 83 แห่ง พื้นที่ รวม 1,618 ไร่ ผลิตกระดาษ 112 กิโลกรัม จำหน่ายราคาแผ่นละ 5 บาท ขายเศษวัสดุทางการเกษตรส่งขายโรงไฟฟ้าชีวมวล 196,812 กิโลกรัม จำหน่ายราคาเฉลี่ย 807.77 บาท/ตัน


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควันขนาดเล็กที่ปกคลุมทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกจังหวัดควบคุม กำกับดูแลพื้นที่การเกษตรอย่างเข้มงวด และกำหนดมาตรการดำเนินการ ในปี 2564 ได้แก่ การสร้างการรับรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรงดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง การป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ (ระดับอำเภอ) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เฝ้าระวัง ออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง แจ้งเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และ ระดมสรรพกำลังเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร เตรียมความพร้อมเครื่องมือ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการลักลอบเผาในพื้นที่เกษตรกรรม การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในการงดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยไม่เผา โดยสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุภาคการเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำเชื้อเพลิงในครัวเรือน ธนาคารใบไม้ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการไถกลบตอซังหรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมแทนการเผา รวมถึงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่สูง

สำหรับแนวทางการส่งเสริมจะต้องเน้นให้เกษตรกร เกิดความตระหนัก และเกิดความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการหยุดเผาด้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุทางการเกษตร เป็นการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่ง . – สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เจ้าชายวิลเลียม-แฮร์รี่ ออกแถลงการณ์อาลัยเจ้าชายฟิลิป

เจ้าชายวิลเลียม และเจ้าชายแฮร์รี่ ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิป ยกย่องพระอัยกาเป็นคนที่พิเศษ และเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน

GPSC เตรียมทุ่ม 5 พันล้าน สร้างโรงงานแบตฯ แห่งใหม่ หลังอีวีพุ่ง

GPSC ศึกษาเตรียมทุ่ม 5 พันล้าน สร้างโรงงานแบตฯ แห่งใหม่ หลังความนิยมทั้งอีวีและใช้กักเก็บพลังงานพุ่ง พร้อมร่วมทุนขยายกำลังผลิตไฟฟ้า ตามแผนบริษัทแม่ เล็ง 4 พื้นที่เป้าหมาย ไต้หวัน, อินเดีย, เวียดนาม, จีน

ข่าวแนะนำ

ไทยตอนบน อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบน อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

เกาหลีใต้ไม่พอใจญี่ปุ่นปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีลงทะเล

รัฐบาลเกาหลีใต้ไม่พอใจกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติแผนปล่อยน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ ที่ผ่านการบำบัดจนถึงเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย กว่า 1 ล้านตัน ลงสู่ทะเล