fbpx
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ พทค094/25

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ พทค094/25

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ พทค094/2558  กำหนดยื่นซองวันที่ 5  มี. ค 58 ดูรายละเอียดได้ที่…

องคืการบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบ

องคืการบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบ

องคืการบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองวันที่ 9  มี. ค 58 ดูรายละเอียดได้ที่…

องคืการบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร

องคืการบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร

องคืการบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์  ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านปางชัย ต.ปางสวรรค์…

องคืการบริหารส่งนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายบ้านพุเตย-บ

องคืการบริหารส่งนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายบ้านพุเตย-บ

องคืการบริหารส่งนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้งถนน คสล.สายบ้านพุเตย-บ้านซับน้อย บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์…

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน การขายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ กำหนดยื่นซองวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน การขายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ กำหนดยื่นซองวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน การขายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ กำหนดยื่นซองวันที่ 13-26 ก.พ  58 ดูรายละเอียดได้ที่…

เนติบัณทิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกวดราคาจ้างงานเหมาตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัต

เนติบัณทิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกวดราคาจ้างงานเหมาตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัต

เนติบัณทิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกวดราคาจ้างงานเหมาตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม เนติบัณฑิตยสภา…

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราราลงกรณราชวิทยาลัย สอบราคาซื

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราราลงกรณราชวิทยาลัย สอบราคาซื

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราราลงกรณราชวิทยาลัย  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2558 กำหนดยื่นซองวันที่ 5 …

จังหวัดปทุมธานี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ/ผู้สูงอายุ และทางลาดสำหรั

จังหวัดปทุมธานี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ/ผู้สูงอายุ และทางลาดสำหรั

จังหวัดปทุมธานี สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ/ผู้สูงอายุ และทางลาดสำหรับผู้พิการพร้อมโครงหลังคา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ…

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองว

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองว

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองวันที่ 2  มี. ค 58 ดูรายละเอียดได้ที่…

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12-27 ก.พ  58 ดูรายละเอียดได้ที่…

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12-27 ก.พ  58 ดูรายละเอียดได้ที่…

กรมสุขภาพจิต สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12 ก.พ 58 -5 มี.

กรมสุขภาพจิต สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12 ก.พ 58 -5 มี.

กรมสุขภาพจิต สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กำหนดยื่นซองวันที่ 12 ก.พ 58 -5  มี. ค 58 ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.tหรือสอบถามทางหมายเลข…

1 4,834 4,835 4,836 4,837 4,838 4,981