fbpx
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรียกประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรู

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรียกประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรู

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรียกประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบสกรู ชนิดปรับความเร็วรอบระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า …

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  3  เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
      …

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์…

เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยา

เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยา

  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่  9  ต.แม่จั๊วะ…

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ และการเรียนการสอนแ

โรงเรียนบ้านดงเจริญ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ และการเรียนการสอนแ

  โรงเรียนบ้านดงเจริญ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ และการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ประจำปีงบประมาณ  2558…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างทำเว็บไซต์ศูนย์ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างทำเว็บไซต์ศูนย์ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาท

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรียกสอบราคาจ้างทำเว็บไซต์ศูนย์ขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาทวิภาคีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมาคมโรงแรมไทย…

เทศบาลตำบลดีลัง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท

เทศบาลตำบลดีลัง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท

 เทศบาลตำบลดีลัง เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่  1  ขายแบบชุดละ 1,200 บาท…

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  (บาดาลขนาดใหญ่) …

เทศบาลตำบลบางปลาม้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลบางปลาม้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เทศบาลตำบลบางปลาม้า เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงภายในตลาดเก้าห้อง  ขายแบบชุดละ…

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงา

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียกสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ …

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เรียกสอบ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เรียกสอบ

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี เรียกสอบราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุม อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 …

1 4,783 4,784 4,785 4,786 4,787 4,856