fbpx

รมช.เกษตร ตรวจดูความคืบหน้าพืชสกุลกัญชา

บางเขน 20 ก.ค.-“มนัญญา” รมช.เกษตรฯ ตรวจดูต้นพืชสกุลกัญชา หลังปลูกทดสอบมาแล้ว 2 เดือน โตน่าพอใจ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปลูกอย่างถูกต้อง แนะผู้สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรก่อนเพาะปลูก

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชาของกรมวิชาการเกษตรในภายในโรงเรือนทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาทั้งพันธุ์พื้นเมืองของไทย และพันธุ์การค้า จากต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ที่เริ่มปลูกมาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พร้อมเปิดตัวคู่มือสำหรับเกษตรกรการผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม อีกทั้งในเรื่อง ขั้นตอนการหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชสกุลกัญชาในสภาพแปลงปลูกของประเทศ โดยใช้ Zoning by Agri-map สำหรับเผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้สนใจต่อไป ที่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กับ กรมพัฒนาที่ดิน


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มอบให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชาให้ครอบคลุมในทุกมิติ ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชสกุลกัญชา ป้องกันเกษตรกรถูกผู้ค้าเอาเปรียบ โดยการประกาศให้เป็นเมล็ดพันธุ์ ควบคุมตามพ..บ.พันธุ์พืช 2.ด้านวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต 3.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ปลูกพืชสกุลกัญชา และ 4.ด้านความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เรื่องความรู้ทางวิชาการ การร่วมตรวจประเมิน และใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุม โดยเกษตรกรและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชา สามารถติดต่อขอรับเอกสารคู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชาฯ ได้โดยตรงที่กรมวิชาการเกษตร หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือสําหรับเกษตรกรการผลิตพืช สกุลกัญชาฯ และข้อมูลการหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชสกุลกัญชาในสภาพแปลงปลูกของประเทศ โดยใช้ Zoning by Agri-map ได้จากเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรที่ www.doa.go.th กรณีที่ต้องการศึกษาดูงาน จากโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่กรมวิชาการเกษตรที่สำคัญแม้รัฐบาลดึงให้ปลูกกัญชาได้ตามกฎหมายแต่ประชาชนจะต้องมีการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการให้ถูกต้องเสียก่อน

นอกจากนี้ ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชา ได้แก่ ด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชสกุลกัญชา เพื่อควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ ปลอดจาก โรคแมลง คุณภาพสูง และตรงตามมาตรฐานสากล ด้านวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการสำรวจและศึกษาพันธุ์กัญชา พบสายพันธุ์ไทยและ ต่างประเทศจาก 187 แหล่งปลูก 39 สายพันธุ์ การดำเนินงานวิจัยร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรไทย โนนมาลัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มวิสาหกิจแผ่นดินเงิน แผ่นดินทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีการศึกษาทั้งในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูกกลางแจ้ง เพื่อผลิตเมล็ต (grain for oil) และช่อดอก (CBD)


อย่างไรก็ตาม โครงการทดสอบพันธุ์กัญชงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อดำเนินการศึกษา หาพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกของประเทศไทย ภายในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร 38 สถานที่ ตั้งแต่ เมษายน 2564 – มีนาคม 2565 และดำเนินการปลูกเพื่อผลิตเมล็ด (grain for oil) และ ช่อดอก (CBD) ที่แปลงปลูกขนาด 1 ไร่/สถานที่ และโรงเรือน 1 โรงเรือน/สถานที่ 3) ดำเนินการจัดหาและนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง จากต่างประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง จากคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข มาแล้วและเตรียมการขออนุญาตปลูกจากคณะกรรมการ อาหารและยา (อย) กระทรวงสาธารณสุข และ สสจแต่ละจังหวัด ซึ่งยื่นขออนุญาตไปแล้ว 38 แห่ง รวมถึงการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชสกุลกัญชา การส่งเสริมและสนับสนุนการยื่นจดทะเบียนพันธุ์พืชสกุล กัญชา พ.ร.บ.พันธุ์พืช และพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์กัญชง จำนวน 4 พันธุ์ คือ พันธุ์ RPF 1-4 โดยมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และการขึ้นทะเบียน รับรองพันธุ์กัญชา จำนวน 1 พันธุ์ คือ พันธุ์อิสระ 01 โดยกรมการแพทย์และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ ยังมีในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสกุลกัญชา คือ การจัดทำคู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อเป็นพื้นฐานการปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ พร้อมเผยแพร่ ในเดือน กรกฎาคม 2564 จัดทำแผนที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชสกุลกัญชาในสภาพแปลงปลูก ของประเทศ โดยใช้ Zoning by Agri-map ที่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับ กรมพัฒนาที่ดิน การเผยแพร่คู่มือการผลิตพืชสกุลกัญชา และแผนที่ความเหมาะสม ให้ผู้สนใจบน เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th การคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมปลูกกัญชง เพื่อเมล็ด (grain) และประสานกับเอกชนผู้รับซื้อผลผลิต โดยร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ การติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บผลผลิตพืชสกุลกัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ ส่วนด้านความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจประเมินก่อนปลูกและตรวจติดตามหลังจากได้รับอนุญาต ปลูกจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย) กระทรวงสาธารณสุข

อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรมีความพร้อมในเรื่องของพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตพืชสกุลกัญชา เพื่อขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชา รวมถึงในด้านการควบคุม กำกับตาม พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นำเข้าและดูแลกำกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ร.บ.พันธุ์พืช และมีระบบการตรวจประเมินผู้ขออนุญาตปลูกและติดตามการผลิตพืชสกุลกัญชาอย่างเคร่งครัดกันต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เงินเยียวยาถึงมือผู้ประกันตน 4 ส.ค.นี้ ย้ำโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทยประสานธนาคารสมาชิก พร้อมรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคมผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากคำสั่งล็อคดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม รวม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย แนะผู้ได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนก่อนวันที่ 4 สิงหาคม นี้

เตรียมย้ายเสาไฟโผล่กลางถนน จ.สมุทรปราการ

ชาวบ้านร้องสื่อโซเชียล เสาไฟโผล่กลางถนน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จุดที่เป็นทางโค้ง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ล่าสุดการไฟฟ้าฯ เตรียมดำเนินการย้ายเสาไฟดังกล่าว ในวันเสาร์นี้

สั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุเฮสั่งคืนเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนและจ่ายเงินช่วยตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุ 4.7 ล้านคน พร้อมขยายโครงการพักหนี้คนแก่ให้อีก 6 เดือนถึง มี.ค.65

ข่าวแนะนำ

คนในครอบครัวยังเป็นปัจจัยทำติดโควิด

ศบค.เผยจำนวนติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 17,345 ราย เสียชีวิต 117 คน กทม.ยังติดอันดับมากสุด ปัจจัยเสี่ยงจากคนในครอบครัว ไปพื้นที่แออัดพบ 6 คลัสเตอร์ใหม่

WHO เผย 1 สัปดาห์ โควิดคร่าชีวิตทั่วโลกพุ่ง 21%

องค์การอนามัยโลก เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดทั่วโลกพุ่งขึ้นถึง 21% ภายเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ขณะที่อิสราเอลเตรียมฉีดวัคซีนเข็มสามให้ผู้สูงอายุ

เตือน 8 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำโขง

“พล.อ.ประวิตร” มอบ กอนช. ติดตามฝนพายุโซนร้อน “เจิมปากา”ช่วยเพิ่มน้ำหลายพื้นที่ เก็บกักน้ำฤดูแล้ง เตือน 8 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำโขง