fbpx

สหภาพฯ รฟท. ยื่นประธานบอร์ดฯ ตรวจสอบคุณสมบัติสรรหาผู้ว่าฯ รอบคอบ

11 ก.ค. – สหภาพฯ รฟท. ยื่นหนังสือประธานบอร์ด รฟท. ขอตรวจสอบคุณสมบัติสรรหาผู้ว่าฯ รอบคอบ หลังเกิดปมคุณสมบัติต้องห้าม


วันนี้ (11 ก.ค.67) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) พร้อมด้วยพนักงาน รฟท. จำนวนหนึ่งได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นการเร่งด่วน พร้อมกันนี้ได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย) ซึ่งมีผู้แทนรับมอบหนังสือ แทนประธานสรรหาฯ ผู้ว่าฯ รฟท.

นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กล่าวว่า สหภาพรถไฟฯ ได้ยื่นหนังสือถึงประธานบอร์ดรถไฟ และประธานกรรมการสรรหาฯ ผู้ว่าฯ รฟท. เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่ เนื่องจากมีปรากฏเป็นข่าวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ


ซึ่งเรื่องคุณสมบัติ ถือเป็นประเด็นสำคัญยิ่ง ทำให้สหภาพฯ รฟท. ต้องยื่นหนังสือเพื่อขอให้คณะกรรมการรถไฟฯ ได้ดำเนินการสั่งการให้คณะกรรมการสรรหาฯ ผู้ว่าฯ ตรวจสอบวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครอีกครั้งอย่างละเอียดรอบคอบ โดยนำข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏตามที่สื่อมวลชนนำเสนอมาตรวจสอบให้เกิดความชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาพรวมองค์กร และสถานการณ์เร่งด่วนคือ การก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ซึ่งจะเริ่มแล้วเสร็จในปี 2568 โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง และการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการคนที่เข้าใจ และรู้จริงคือ คนในองค์กรที่มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในการพัฒนากิจการรถไฟฯ

สหภาพฯ รฟท. มิได้เจตนาที่จะไปกีดกันบุคคลจากภายนอก ซึ่งเชื่อว่าแต่ละท่านมีความรู้ มีความสามารถของตนในแต่ละด้าน แต่การรถไฟฯ เป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับหน่วยงาน สังคม ชุมชน มากมายทั่วประเทศ หากได้คนนอกเข้ามาเป็นผู้ว่าการฯ กว่าจะเรียนรู้เข้าใจงานที่มีเทคนิคเฉพาะหลายด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบทางและราง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบล้อเลื่อน การบริการโดยสารและสินค้า การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก กว่าจะเข้าใจงาน เข้าใจคน เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งเป็นหลักการตามเจตนารมณ์ของสหภาพฯ ที่ได้แสดงจุดยืนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ของกรรมการการบริหาร สร.รฟท. ในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 และกระแสความต้องการของ สร.รฟท. สาขาภูมิภาค สมาชิกที่ส่งเสียงมายัง สร.รฟท. ที่ต้องการ “คนที่เติบโตจากภายในของการรถไฟฯ เข้ามาเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่


ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานบอร์ด รฟท. กล่าวภายหลังรับมอบหนังสือจากสหภาพฯ รฟท.ว่า ได้แจ้งไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้ว่าฯ รฟท.แล้ว ถึงข้อกังวลของสหภาพฯ และพนักงานรถไฟ พร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการสรรหาฯ ตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังคณะกรรมการสรรหาฯ สรุปผล จะต้องเสนอไปที่สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ตรวจสอบและเจรจาผลตอบแทน ก่อนเสนอกลับมาที่บอร์ด รฟท. จากนั้นจึงจะเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติ ซึ่งทุกขั้นตอนมีกระบวนการตรวจสอบกลั่นกรองหลายชั้น เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาบริหารในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า

“ตอนนี้ยังไม่ใช่กระบวนการของบอร์ด รฟท. ต้องรอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเสนอมาก่อน จากนั้นจะมีผลจาก สคร.อีก ซึ่งทุกฝ่ายก็มีการกลั่นกรองตรวจสอบเป็นชั้นๆ ส่วนที่มีข่าวเรื่องคุณสมบัติต่างๆ ก็พิจารณาไปตามอำนาจหน้าที่ และยังมีการตรวจสอบ อีกทั้งกระทรวงการคลัง ก่อนเข้า ครม.ขออนุมัติ ก็ต้องสอบถามความเห็นอีก ไม่ต้องกังวล และอย่าไปคิดเอง”

สำหรับแถลงการณ์ของสหภาพฯ รฟท. ระบุว่า ประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มาจากผู้บริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยข้อมูลที่ปรากฏตามข่าวว่า กนอ.ในฐานะนิติบุคคล มีสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกันกับการรถไฟฯ ทั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และที่บริเวณสถานีมักกะสัน หากข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง อาจทำให้เข้าข่ายกรณีเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจ

หากเทียบเคียงกับบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๖๕๔/๒๕๕๐ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า “การกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารในมาตรา ๘ ตรี (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ นอกจากจะเป็นการป้องกันมิให้บุคคลซึ่งมีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลที่มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นเพื่อแสวงประโยชน์ใด ๆ อันมิชอบในรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่านิติบุคคลดังกล่าวจะเป็นภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจด้วยกันก็ตามแล้ว ยังป้องกันความขัดแย้งในบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง และในขณะเดียวกันก็ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวได้” – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ญาติโต้ ภรรยา-ลูก ทำร้ายน้องชาย ปมชิงมรดก 100 ล้าน

กรณีภรรยา ร้องเพจสายไหมต้องรอด ช่วยสามีถูกบุกอุ้ม ปมชิงมรดก 100 ล้าน พี่สาวโต้ภรรยา-ลูก ทำร้ายน้องชาย จึงพามาอยู่ด้วย ลั่นน้องสะใภ้หวังฮุบสมบัติ

“วัน” บอกใจหาย เตรียมยื่นลาออกเพื่อไทยสัปดาห์หน้า

“วัน อยู่บำรุง” ไลฟ์เฟซบุ๊กประกาศเตรียมลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย สัปดาห์หน้า ยอมรับใจหาย ยันยังรัก “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์-อุ๊งอิ๊ง-คุณหญิงพจมาน” เหมือนเดิม 

ศึกชิงมรดก 100 ล้าน ภรรยาร้องญาติลักพาตัวสามีมากักขัง

ศึกชิงมรดก 100 ล้าน ภรรยา ร้องเพจสายไหมต้องรอด ช่วยเหลือสามีที่กำลังป่วย หลังถูกพี่สาวสามีบุกอุ้ม จากบ้านพักย่านจรัญ 25 ไปกักขังที่ย่านสำโรง สมุทรปราการ กีดกันไม่ให้เจอ ครอบครัว

“ครูปรีชา” ประสบอุบัติเหตุรถชน เจ็บสาหัสซี่โครงหัก

“ครูปรีชา” ประสบอุบัติเหตุรถชน พังยับ อาการสาหัสซี่โครงหัก หามส่งไอซียู เบื้องต้นคู่กรณียอมรับหลับในขับพุ่งข้ามเลนประสานงา

ข่าวแนะนำ

ครอบครัวสาวจีน เร่งตำรวจสรุปสำนวน ออกหมายจับคนร้าย

ญาติสาวจีนขอให้ตำรวจไทยเร่งสรุปสำนวนคดี ออกหมายจับ พร้อมประสานผ่านสถานทูต ต้องการให้ทางการจีนดำเนินคดี เพราะมีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิต

“ทรัมป์” โพสต์แล้วหลังถูกลอบยิง

โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเขา หลังรอดชีวิตจากการถูกลอบยิงขณะหาเสียงเลือกตั้งที่รัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อวันเสาร์ตามเวลาสหรัฐ

นายกฯ ลงพื้นที่แม่จัน รับฟังปัญหากลุ่มชาติพันธุ์

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แม่จัน สวมเสื้อชนเผ่าอิ้วเมี่ยนที่ชาวบ้านมอบให้ พร้อมรับฟังปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ คาดร่าง พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ จบเดือนนี้ ใช้เวลาพิสูจน์สัญชาติจาก 180 วัน เหลือ 5 วัน ลั่น จนท.รัฐต้องดูแลเท่าเทียมเสมอภาค