fbpx

เพิ่มเส้นทางนำร่อง MR-Map อีก 1 เส้นทาง

กระทรวงคมนาคม ดันเพิ่มเส้นทาง ในแผนพัฒนาโครงข่าย MR-Map อีก 1 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเชื่อมระหว่างเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) – เส้นทาง MR5 (ชุมพร – ระนอง) จากแผนนำร่อง 4 เส้นทางเดิม