fbpx

บางจากฯ หนุนศึกษา Blue Carbon เกาะหมาก

กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน “BCP NET” เร่งศึกษา Blue Carbon สนับสนุนเกาะหมาก Low Carbon เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโมเดล Bangchak WOW