fbpx

ผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา เบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

กรมบัญชีกลาง ออกหลักเกณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ให้เบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม 15 มิ.ย.นี้