fbpx

อย.อนุญาตวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาที่บ้านได้แล้ว

อย.ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข จับมือ ก.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน “ปลูกกัญชา 6 ต้น โนนมาลัยโมเดล” จ.บุรีรัมย์