fbpx

เกาหลีใต้ผ่อนคลายรักษาระยะห่างตั้งแต่จันทร์หน้า

รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่วันจันทร์หน้า แต่ยังคงห้ามการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

เกาหลีใต้ผ่อนปรนเวลาสำหรับธุรกิจนอกกรุงโซล

เกาหลีใต้ผ่อนปรนเรื่องเคอร์ฟิวที่ใช้บังคับกับธุรกิจร้านต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่นอกกรุงโซล โดยอนุญาตให้เปิดบริการได้เพิ่มเติมจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง หลังจากเกิดกระแสไม่พอใจในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 2 3 4