fbpx

เรื่องง่ายใกล้ตัว : น้ำกร่อยกระทบสวนกล้วยไม้ อ.สามพราน เกษตรกรร้องขอน้ำจืดเพิ่ม

น้ำกร่อยกระทบสวนกล้วยไม้ อ.สามพราน อย่างหนัก เกษตรกรเรียกร้องขอน้ำจืดเพิ่ม

1 5 6 7 8 9