fbpx

แจงไข่นกกระทาแข็งมาจากการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง

เจ้าของฟาร์มนกกระทา แจงไข่นกกระทาแข็งเกิดจากกระบวนการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ไข่นกกระทาพลาสติก ฝากสื่อนำเสนอข่าว 2 ด้าน เพราะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาและผู้ผลิต