fbpx

ส่งฮวกแช่แข็งขาย

-เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งถือเป็นพื้นที่แห่งเดียวของอีสาน ที่มีการรวมกลุ่มทำนากบ เลี้ยงกบ ขายลูกอ๊อด หรืออีสานเรียกว่าลูกฮวก ส่งออกขายช่วงแล้งทุกปี สร้างรายได้หมุนเวียนปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท