fbpx

ป.ป.ช. จังหวัดตาก จัดกิจกรรมสร้างเยาวชน Anti corruption Young Leaders

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดตาก ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตาก จัดกิจกรรม A3 สร้างเยาวชน Anti corruption Young Leaders ครั้งที่ 1 เพื่อหวังให้เยาวชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการป้องกันการทุจริต