fbpx

Made in Thailand แดนไทยเท่ : ลายผ้าอัตลักษณ์ศรีเทพ เมืองมรดกโลก

การประกาศเป็นมรดกโลกของเมืองโบราณศรีเทพ ไม่ได้ส่งผลเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่ยังสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านวังขอน ชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่ศรีเทพมาช้านาน โดยเฉพาะผ้าทอมัดหมี่ลายคนแคระและปรางค์ศรีเทพ ที่ออกแบบขึ้นใหม่ หลังศรีเทพได้เป็นมรดกโลก

...