fbpx

เชิญชวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วม ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’

โฆษกกระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ