fbpx

รมว.คลัง ห่วงหนี้ครัวเรือน – การออมของคนไทยเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

รมว.คลัง ห่วงหนี้ครัวเรือน และ ภาวะการออมของคนไทยเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณและเศรษฐกิจไทย

นายกฯ ปลื้มประชาชนสนใจการออม ยอดสมาชิก กอช.เพิ่มต่อเนื่อง

นายกฯ ชื่นชมทุกฝ่ายร่วมมือขับเคลื่อนวาระการออมแห่งชาติ ยอดสมาชิก กอช. แตะ 2.4 ล้านคน เป็นนักเรียนกว่า 100,000 คน

รัฐบาลเชิญชวนกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระออมเงินกับ กอช.มั่นคงวัยเกษียณ

รัฐบาลเดินหน้าการออมกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระเชิญชวนออมเงินกับ กอช. สร้างความมั่นคงวัยเกษียณ เผยยอดสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติสูงกว่าเป้า 1.2 ล้านคน

กอช.เชิญชวนคนไทยเริ่มออมตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.เดินหน้านโยบายการออมช่วงโควิด-19 จัดประกวดเรียงความส่งเสริมการออมในระดับเยาวชนและจะลงพื้นที่สร้างตัวแทนการออม ตั้งเป้าปี 2563 จะสร้างตัวแทนให้ได้รวมทั้งสิ้น 7 หมื่น 5 พันคน

ปฏิรูปประเทศด้านสังคมเน้นวินัยการออม รองรับสังคมผู้สูงอายุ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ แถลงความคืบหน้า เน้นการสร้างวินัยการออมให้ประชาชนมีรายได้หลังเกษียณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของรายได้สุดท้าย เข้าถึงการบริการสาธารณสุข สร้างความรับรู้เท่าทันสื่อ

ดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากไตรมาส 3 ดีขึ้น มีการออมมากขึ้น

ศูนย์วิจัยฯ ธนาคารออมสิน เผยดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้น มีการออมมากขึ้น

เปิดเวทีเสวนา “สังคมสูงวัย : สังคมของคนทุกวัย”

นักวิชาการเผยสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย อีกไม่เกิน 15 ปีวัยทำงาน 2คนต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ-เด็ก อย่างละ 1 คน แบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกิดความเครียด แนะรัฐวางแผนรับ