fbpx

ก้าวไกลเชื่อแพ้ใต้ไม่กระทบซ่อมหลักสี่

“พิธา” เชื่อเลือกตั้งซ่อมใต้ไม่กระทบก้าวไกลแพ้หลักสี่-จตุจักร เหตุบริบทต่างกัน เคาะปราศรัยใหญ่ 22 ม.ค. “กรุณพล” ขอกองทัพเปิดพื้นที่หาเสียง ชี้ เป็นสิทธิทางประชาธิปไตย