fbpx

ททท. ประกาศผล Travel Content Contest ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย

สำนักข่าวไทย 20 ก.ย.- ททท. ร่วมกับ ม. ศิลปากร ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัล การประกวดเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย Travel Content Contest

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ททท.      และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลการประกวดโครงการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย Travel Content Contest   ถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์  www.facebook.com/7GreensThailand และ www.facebook.com/Tourismproducts


นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า โครงการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (Creative Content Creation for Thailand Tourism Promotion) โดยความร่วมมือระหว่าง ททท. กับมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย    สร้างคุณค่าและกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และช่วงเวลา ก่อเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง BCG Economy Model ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  1. การผลิตเนื้อหา (Content) โดยมหาวิทยาลัยศิลปาการได้จัดทำและสร้างสรรค์ Content ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สนองการตลาดแบบรู้ใจ (Personalize Tourism) ด้วยองค์ความรู้และสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวของชาติ อีกทั้งยังหวังผลให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้ในการจัดทำ Content Marketing เส้นทางส่งเสริมการขายทางการตลาดได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน  2. การจัดประกวดเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเนื้อหา Content ประกอบภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาและตัดสิน ซึ่งขอขอบคุณในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ได้ร่วมดำเนินการโครงการมาจนสำเร็จและลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ส่งผลงานและได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สร้างคุณค่าและองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม โดยคณะอาจารย์ บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารข้อมูลการท่องเที่ยว ได้ร่วมกันรังสรรค์ผลงานจัดทำเนื้อหา Content ทางด้านการท่องเที่ยว สนองการตลาดแบบรู้ใจ (Personalize Tourism) รวมจำนวน 106 ผลงาน ตามประเภทสินค้าทางการท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ พื้นที่วัฒนธรรม ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ แฟชั่น และอาหาร เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานคุณค่าเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีไทย ส่วนการจัดประกวดเนื้อหาสร้างสรรค์ค์เพื่อส่งเสวริมการท่องเที่ยวไทย Travel Content Contest ได้รับความสนใจจากภาคประชาชนในการส่งผลงานเข้าประกวด รวมจำนวน 505 ผลงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ททท. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลประเภทต่างๆ โดยได้นำส่งผลงานทั้งหมดให้แก่ ททท. เพื่อเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลสู่สาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ คุณค่าของการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ และการบริการ ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดทางการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย


สำหรับผลการประกวดเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย แบ่งตามประเภทผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้  1. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) ประเภทภาพถ่าย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย

รางวัลชนะเลิศ : นายสุชาติ เกื้อทาน

รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายมนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์


รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายกัญจน์ภูมิ จันทราทิพย์

2. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) ประเภทภาพถ่าย แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ : นายธนัชพงศ์ ไชยธรรมวัฒน์

รองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวอัญชลี ปรีเปรม

รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายกฤษณากร มณีรัตน์

3. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) ประเภทภาพถ่าย แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ

รางวัลชนะเลิศ : นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวอัญชลี ปรีเปรม

4. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) ประเภทวิดีโอ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย

รางวัลชนะเลิศ : นายภควัต ทองเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวอุษา สุดประเสริฐ

รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายวิษณุรักษ์ ศรีบัณฑิต

5. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) ประเภทวิดีโอ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชนะเลิศ : นายกฤตานนท์ ทศกูล

รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายพงศภัค คลังสุภา

รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายมารุต ภาเพา

6. รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) ประเภทภาพถ่าย แหล่งท่อเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย ได้แก่ นายรณพร เมนปรีดา

7. รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) ประเภทภาพถ่าย แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวอิสราพร มโนธรรมพิทักษ์

8. รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) ประเภทภาพถ่าย แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ ได้แก่    นายวิเชียร เพ็ชรไม้

9. รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) ประเภทวิดีโอ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย ได้แก่ นายภควัต ทองเจริญ

10. รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) ประเภทวิดีโอ แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ นายกฤตานนท์ ทศกูล

11. รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) ประเภทวิดีโอ แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ ได้แก่     นางสาวสุพิชฌาย์ อุตเรือน

   

รางวัลชนะเลิศ (Excellent Awards) ประเภทภาพถ่ายและประเภทวิดีโอ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท Voucher ที่พักมูลค่า 3,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และของที่ระลึก

รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาพถ่ายและประเภทวิดีโอ จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท Voucher ที่พักมูลค่า 3,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก

รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทภาพถ่ายและประเภทวิดีโอ จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,500 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก

รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) ประเภทภาพถ่ายและประเภทวิดีโอ จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 500 ชิ้น จะจัดเก็บเป็นคลังข้อมูลทางการท่องเที่ยวในรูปแบบ Crowdsourcing โดย ททท. ได้จัดแสดงผลงานการประกวด Travel Content Contest และ Product Showcase นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวตามเทรนด์ใหม่ๆ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ในรูปแบบ Virtual Event ออนไลน์บน www.tourismthailand.org/travelcontentcontest ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สนง.สลากฯ ขออภัยสลากฯ งวด 16 ธ.ค.2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์เลขไม่ตรงช่อง

สำนักงานสลากฯ ขออภัย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 40 ฉบับ พิมพ์ตัวเลขไม่ตรงช่อง ยืนยันสามารถขึ้นเงินได้ปกติ

หนุ่มซิ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถ จยย. คนขับเสียชีวิต

หนุ่มซิ่งฟอร์จูนเนอร์ชนรถ จยย. คนขับเสียชีวิตคาถนน ส่วนคนขับฟอร์จูนเนอร์ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ แต่มีพลเมืองดีพบเห็นเดินอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ ห่างจากที่เกิดเหตุ 500 เมตร

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ

นพ.ทวี เผย “โอไมครอน” มาแน่ เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มที่เหลือ

ที่ปรึกษา สธ. แนะคนไทยเข้าใจสถานการณ์ โอไมครอนมาแน่ มาตรการต่างๆ แค่ชะลอโรค ย้ำระหว่างนี้ต้องเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มที่เหลืออีก 10 ล้านคน ลั่นโอไมครอนแพร่เร็วกว่าเดลตา แม้ตอนนี้ไม่แรงกว่า แต่คนไม่ฉีดวัคซีนรุนแรงแน่

ข่าวแนะนำ

ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง

กรมอุตุฯ รายงานภาคเหนือ อีสาน อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาฯ ภาคกลาง และตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาฯ กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาฯ ส่วนอ่าวไทยคลื่นลมมีกำลังปานกลาง

สธ.กำชับ 7 จังหวัดอัตราครองเตียงสูงให้เตรียมเตียงเพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เผยขณะนี้มีเตียงดูแลผู้ป่วยโควิดเกือบ 2 แสนเตียง ใช้ประมาณ 28% ยังมีเตียงว่างเพียงพอรองรับ และหากมีการระบาด พร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม Community Isolation และฮอสปิเทลรองรับ ย้ำ 7 จังหวัดที่การติดเชื้อรายวันสูง ใช้เตียงสีเหลืองและสีแดงมากกว่า 70% ให้เตรียมเตียงรองรับเพิ่มขึ้น

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง

เครื่องบิน F5 ตกกลางทุ่ง จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวทัน บาดเจ็บ

เครื่องบิน F5 ฝึกบินมาจากอุดรธานี ตกในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นักบินดีดตัวออกมาได้ทัน ได้รับบาดเจ็บ