fbpx

แจงเหตุไฟเขียว อบต.ราชาเทวะ จัดซื้อเสาไฟกินรี ทั้งที่ นอภ.เคยสั่งระงับ

สำนักข่าวไทย 1 มิ.ย.- ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ร่ายยาวแจงเหตุผลไฟเขียวให้ อบต.ราชาเทวะ ลงนามจัดซื้อเสาไฟกินรีลอตใหม่ 720 ต้น หลังได้รับเรื่องอุทธรณ์จาก อบต. เนื่องจากเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จนได้ตัวผู้ชนะการประมูลแล้ว หากประวิงเวลาไม่ลงนามในสัญญา อาจทำให้เกิดข้อพิพาทกับผู้ประกอบการได้


ความคืบหน้ากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เดินหน้าจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์เพิ่มอีก 720 ต้น วงเงิน 67.9 ล้านบาท ภายหลังจากที่นายทรงชัย นกขมิ้น ได้กลับมาเป็นนายก อบต.ราชาเทวะ อีกครั้ง แม้ว่าก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอ(นอภ.) บางพลี เคยมีคำสั่งให้ระงับโครงการไว้ก่อนถึง 2 ครั้งจนกว่าการตรวจสอบของ ป.ป.ช. จะเสร็จสิ้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยกับ “สำนักข่าวไทย อสมท” ว่า เบื้องต้นได้รับการชี้แจงจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด(ผวจ.) สมุทรปราการ ถึงกรณีที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งเสนอข่าวทำนองว่า การลงนามในสัญญาโครงการเสาไฟกินรีดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ อบต.ราชาเทวะ ได้ทำเรื่องขออุทธรณ์ไปยัง ผวจ.สมุทรปราการ และต่อมาทางจังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์กับทางราชการ จึงเห็นชอบให้ อบต.ราชาเทวะ ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับทางเอกชนได้


โดย ผวจ.สมุทรปราการ ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง กล่าวคือ โครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรี 720 ต้น มีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding โดยมีเอกชนเข้าซื้อซอง 37 ราย และเข้ายื่นซอง จำนวน 2 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค บี ศิลป์ชำนาญ และบริษัท ไทยทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง หจก.เค บี ศิลป์ชำนาญ เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นเงิน 67,987,800 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 122,200 บาท แต่ นอภ.บางพลีได้มีคำสั่งให้นายก อบต.ราชาเทวะ ระงับการลงนามในสัญญาโครงการนี้ไว้ก่อน และให้นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อ นอภ.บางพลีได้รับคำชี้แจงจาก อบต.ราชาเทวะ แล้ว ก็มิได้มีความเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอันอาจเกิดความเสียหายแก่ อบต.ราชาเทวะ หรือแก่ทางราชการ หรือไม่อย่างใด

เมื่อทางจังหวัดสมุทรปราการสอบถามความเห็นของ นอภ.บางพลี เพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่นายก อบต.ราชาเทวะ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งระงับโครงการฯ ก็ได้รับการชี้แจงว่าการจัดซื้อเสาไฟกินรีโครงการก่อนหน้านี้ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งยังไม่มีความเห็นเป็นที่ยุติ ส่วนกรณีที่ นอภ.บางพลีใช้อำนาจตามมาตรา 90 วรรค 3 แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สั่งระงับโครงการไว้ก่อนนั้น เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ในกรณีหากเห็นว่าการลงนามในโครงการฯอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.หรือแก่ทางราชการ แต่เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอันอาจเกิดความเสียหายแก่ อบต.หรือทางราชการ จึงเป็นกรณีที่ นอภ.ยังไม่อาจใช้อำนาจสั่งระงับการลงนามในสัญญาโครงการฯได้

นอกจากนี้ การจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการจนกระทั่ว ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอันอาจเกิดความเสียหายแก่ อบต.ราชาเทวะ การประวิงการลงนามไว้อาจเป็นประเด็นให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ชนะการเสนอราคากับ อบต.ราชาเทวะ ดังนั้น ผวจ.สมุทรปราการจึงต้องพิจารณาเพิกถอนคำสั่ง นอภ.บางพลีที่สั่งระงับการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว


ทั้งนี้ ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์กับ นอภ.บางพลี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการยังได้แจ้งให้ทราบด้วยว่า หากปรากฏข้อเท็จจริงที่ นอภ.บางพลีพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.หรือแก่ทางราชการ เนื่องจากเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว นอภ.บางพลีย่อมสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติไว้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.ราชาเทวะ หรือแก่ราชการได้ สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ของ ผวจ.สมุทรปราการครั้งนี้ เป็นไปในกรอบของขอบเขตเงื่อนไขตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 90 วรรคสาม

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับไทม์ไลน์การจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 720 ต้นของ อบต.ราชาเทวะ ครั้งนี้ เริ่มจากวันที่ 9 ก.พ.65 อบต.ราชาเทวะได้ออกประกาศประกวดราคาแบบ E-bidding ต่อมา นอภ.บางพลีได้สั่งระงับโครงการฯ เพื่อรอผลการตรวจสอบของ ป.ป.ช.เสร็จสิ้นก่อน อบต.ราชาเทวะจึงยกเลิกการประกวดราคาเมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 โดยอ้างเหตุผลว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
แต่หลังจากนั้น ปรากฏว่า อบต.ราชาเทวะได้ออกประกาศประกวดราคาเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65 หรือเพียงวันเดียวก่อนที่นายทรงชัย นกขมิ้น จะถูกผู้ว่าฯสั่งปลดจากตำแหน่งตามการชี้มูลคดีรถดับเพลิงของ ป.ป.ช.ในวันที่ 8 เม.ย.65 อย่างไรก็ตาม การประกวดราคาจัดซื้อเสาไฟกินรีครั้งที่ 2 ก็ถูก นอภ.บางพลีสั่งระงับอีกครั้ง อบต.ราชาเทวะจึงทำเรื่องอุทธรณ์คำสั่งนายอำเภอไปยังผู้ว่าฯสมุทรปราการ หลังจากนั้น อบต.ราชาเทวะก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก.เค บี ศิลป์ชำนาญ ในราคา 67,967,000 บาท เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65

ขณะที่นายทรงชัย นกขมิ้น ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้คุ้มครองชั่วคราวกรณีถูกผู้ว่าฯสมุทรปราการ สั่งพ้นจากตำแหน่งในคดีรถดับเพลิง ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง ผวจ.สมุทรปราการ ไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทำให้นายทรงชัยได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ราชาเทวะอีกครั้ง และต่อมาเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา อบต.ราชาเทวะก็ได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อเสาไฟกินรี 720 ต้น กับ หจก.เค บี ศิลป์ชำนาญ ในที่สุด .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เจอแล้ว UrboyTJ หลังโพสต์ป่วยซึมเศร้า ก่อนหายตัว

เจอตัวแล้วนักร้องแรปเปอร์ชื่อดัง “UrboyTJ” หลังผู้จัดการประกาศตามหาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ขณะที่เพื่อนศิลปินและโลกโซเชียลโพสต์ให้กำลังใจล้นหลาม หลังก่อนหน้านี้โพสต์ป่วยโรคซึมเศร้าและไบโพลาร์

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ วิ่งตรวจงาน จากสวนลุมไปแยกลำสาลี

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สุดแกร่ง! นำวิ่งออกกำลังกายแต่เช้าตรู่ จากสวนลุมพินีไปแยกลำสาลี สำรวจปัญหา พร้อมลุยตรวจงานคืนพื้นผิวจราจร พบน้ำท่วมขังจากฝนตกเป็นบางช่วง ขณะที่แยกลำสาลี ล่าสุดผู้รับเหมาคืนผิวจราจรได้เพิ่ม 1 ช่องทาง

“อัจฉริยะ” แจ้งความ “ทนายเดชา” หมิ่นประมาท ลั่นไม่รับคำขอโทษ

“อัจฉริยะ” บุกโรงพัก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ แจ้งดำคดี “ทนายเดชา” หมิ่นประมาท เผยไม่รับคำขอโทษ ต้องกราบเท้าอย่างเดียว

ข่าวแนะนำ

สธ.แจงโอไมครอน BA.4/BA.5 ยังไม่มีข้อมูลรุนแรงขึ้น

ก.สาธารณสุข แจงเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน BA.4/BA.5 ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเรื่องความรุนแรงที่มากขึ้น ขอประชาชนอย่าเพิ่งวิตกกังวล ไทยมีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยหนักและสายพันธุ์ย่อยต่อเนื่อง ย้ำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้เชื้อได้ และแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น แต่ยังต้องป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม

ผบก.ปคม. ไม่หวั่นแม้ศาลให้ประกัน “หนุ่มคอสเพลย์”

ผบก.ปคม. ยันตั้ง 3 ข้อหา หนุ่มคอสเพลย์อวตาร ไม่หวั่นแม้ศาลให้ประกัน เงื่อนไขระบุชัด ตำรวจสามารถเข้าตรวจค้นได้ตลอดเวลา เตือนผู้ปกครองสอดส่องบุตรหลานใช้โซเชียล

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ วิ่งตรวจงาน จากสวนลุมไปแยกลำสาลี

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สุดแกร่ง! นำวิ่งออกกำลังกายแต่เช้าตรู่ จากสวนลุมพินีไปแยกลำสาลี สำรวจปัญหา พร้อมลุยตรวจงานคืนพื้นผิวจราจร พบน้ำท่วมขังจากฝนตกเป็นบางช่วง ขณะที่แยกลำสาลี ล่าสุดผู้รับเหมาคืนผิวจราจรได้เพิ่ม 1 ช่องทาง